logo

Kommunstyrelsen i korthet 7 juni

Tisdag 7 juni hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet så snart det är justerat.

Det har gjorts en översyn av den policy som Hagfors kommun har för friskvård. Syftet med friskvårdspolicyn är att aktiviteter ska ge möjlighet för medarbetarna att bibehålla och utveckla en god hälsa. Bidraget för friskvårdsinsatser är i dagsläget 1200 kronor årligen per anställd. Utifrån översynen är förslaget att höja bidraget till det dubbla. Höjningen ska ske etappvis. Från 1 juli 2023 till 1800 kr och från 2024 till 2400 kronor per år.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte att godkänna förslag till ny friskvårdspolicy och genomföra höjningen i enlighet med förslaget. Det innebär att från och med 2024 blir friskvårdsbidrag per anställs i Hagfors kommun 2400 kronor. Den nya friskvårdspolicyn gäller från och med den 1 juli 2023.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för januari-april 2023 pekar mot ett plusresultat på 18.2 miljoner kronor för hela året. Det är alltså plus 7,9 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april uppgår till 289,2 miljoner kronor vilket är 8,9 miljoner kronor högre än budget 2023. Prognosen 2023 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 11 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-april 2023. Det betonades dock att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen har antagit ett förslag till plan för jämlikhet och delaktighet i samhället. Planen gäller från 1 juli 2023 till och med 2026 för Hagfors kommuns arbete med delaktighet och tillgänglighet.  Fokusområden i planen är kunskap och information. Utifrån fokusområdena finns det konkreta aktiviteter som ska genomföras för att planens mål uppfylls.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om driftbudget 2024 med ett budgeterat resultat på 5 956 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att besluta om plan för 2025 med ett resultat på 21 541 000 kronor och för 2026 med ett resultat på 19 427 000 kronor.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen från Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet för driftbudget till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa investeringsbudget för 2024 samt plan för 2025-2030. Det innebär investeringar för 2024 med 158 329 000 kronor, för 2025 med 158 033 000 kronor, för 2026 med 106 697 000 kronor, för 2027 med 39 885 000 kronor, för 2028 med 31 589 000 kronor, för 2029 med 31 815 000 kronor och för 2030 med 38 564 000 kronor.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen från Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet för investeringsbudget till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige besluta att den kommunala skattesatsen för 2024 förblir oförändrad på 22 kronor och 2 öre per skattekrona.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum