logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 juni

Tisdag den 11 juni hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Kommunfullmäktige har beslutat om en budget för 2024 med ett överskott på 18,3 miljoner kronor. Prognosen för årets första fyra månader tyder på att det totala överskottet för året kommer att landa på 3,7 miljoner kronor. Det innebär ett minusresultat i förhållande till budget med totalt -14,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen godkände rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari till april 2024. Nu ska kostnaderna för verksamheterna analyseras för att hitta olika sparåtgärder på både kort och lång sikt.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besluta om driftbudget 2025 med ett budgeterat resultat på 19 471 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att besluta om plan för 2026 med ett resultat på 29 429 000 kronor och för 2027 med ett resultat på 27 168 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget för 2025 samt plan för 2025-2030. Det innebär investeringar för 2025 med 220 833 000 kronor, för 2026 med 180 097 000 kronor, för 2027 med 94 385 000 kronor, för 2028 med

175 289 000 kronor, för 2029 med 198 315 000 kronor, för 2030 med 39 064 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att behålla den kommunala skattesatsen på 22,02 kronor per skattekrona för 2025.

Edebäcks bygdegårdsförening har fått 45 000 kronor av kommunstyrelsen för att måla om utsidan på bygdegården i Edebäcks. Föreningen ansåg att det var ett behov och sökte därför om ett bidrag.

Den första april 2020 gjordes ändringar i lagen om planering och byggande. En av förändringarna är införandet av "Planeringsstrategin" som är ett nytt verktyg för att se till att kommunens översiktsplan är aktuell. Planeringsstrategin är ett levande dokument som kan ändras under hela mandatperioden. I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige ta ställning till förändrade planeringsförutsättningar som påverkar översiktsplanen och kommunens sätt att arbeta med den.

Planeringsstrategin ska också visa hur kommunen planerar att uppdatera översiktsplanen under nästa mandatperiod och vilka resurser som behövs för att hålla den aktuell. Målet är att skapa en ny digital och aktuell översiktsplan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta planeringsstrategi 2024-2028 som börjar gälla från den 1 augusti 2024.

Enligt en ny lag från 2023 om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska man analysera och ta fram en plan för att minska brottsligheten. Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att godkänna förslaget till åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Hagfors kommun.

I Hagfors kommun får de partier som är med i kommunfullmäktige partistöd. För att få partistöd måste beslut tas av fullmäktige. Partierna måste också redovisa vad pengarna har använts till och en granskare måste kontrollera detta. Från och med 2016 gäller de nya reglerna för utbetalning av partistöd, men fullmäktige måste fortfarande godkänna utbetalningarna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande partier ska få partistöd för 2024:
Sverigedemokraterna: 37 805 kronor
Centerpartiet: 20 845 kronor
Oberoende realister: 139 565 kronor
Moderaterna: 20 845 kronor

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum