logo

VA och renhållningstaxa höjs från 1 juli

Från och med 1 juli 2024 höjs renhållningstaxan med 20 procent. Vatten och avloppstaxa höjs med 15 procent .

Varför höjs taxorna?

Ökade kostnader för el, personal, drivmedel och övriga tjänster påverkar både VA- och avfallsenhetens arbete och medför att kommunens taxor behöver justeras. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya tuffare miljökrav och klimatförändringar. Insamlingen av matavfall är ett exempel på miljökrav.

När det gäller vatten och avlopp så finns ett stort investeringsbehov. Många kommuner har ett gammalt ledningsnät. Detta gör att taxorna kommer behöva höjas i hela Sverige under ett antal år framöver.

Sedan årskiftet är det lagkrav på sortering av matavfall/biologiskt avfall och detta har införts för de allra flesta av hushåll inom Hagfors kommun. För avfallsenheten innebär sorteringen av matavfall ökade kostnader i insamling och behandling. Utöver det har vi tagit över ansvaret från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för att samla in och transportera det som lämnas vid kommunens återvinningsstationer.

Generellt har behandling av avfall ökat kraftigt under de två senaste åren, främst på grund av inflation och indexjusteringar enligt avtal.

VA-taxan höjs med 15% för mätaravgifter och förbrukningsavgifter.

Prisexempel:

För en normalvilla blir skillnaden ca 1 200 kronor per år.
För ett flerfamiljshus blir skillnaden ca 10 900 kronor per år.

Prognosen efter denna höjning är att VA-enheten kommer klara budget 2024.
Troligtvis behöver ingen taxeökning göras vid årsskiftet 24/25. Därefter behöver taxan öka med 5% årligen flera år framåt.

2023 gjorde avfallsenheten ett resultat på cirka 2 miljoner kronor över budget. Under kommande år förväntas kostnaderna öka ytterligare. För att verksamheten ska klara av att hålla budgeten 2024 krävs en höjning av renhållningstaxan med 20%. Kostnadsökningen fördelas på fasta avgifter och hämtningsavgifter och avgifter för återvinningscentralerna, ÅVC Holkesmossen och ÅVC Ekshärad.

Prisexempel:

För ett normalabonnemang ökar kostnaden från 2200 kr/år till 2 650kr/år.

Med föreslagen taxehöjning är prognosen är att verksamheten kommer göra ett ekonomiskt nollresultat 2024. Ingen ytterligare ökning av renhållningstaxan bör behövas innan årsskiftet 2024/2025. Därefter är dock prognosen att det krävs årliga höjningar av renhållningstaxan.

I VA-avgiften ingår leverans av dricksvatten direkt hem till kranen. Ditt avloppsvatten leds bort och renas, samt att dagvatten från fastigheter och gator tas omhand och leds rätt. Avgifterna ska också täcka kostnader för drift, underhåll och investeringar för att säkra rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp också i framtiden.

I renhållningsavgiften ingår insamling och hantering av avfall. Mat- och restavfall hämtas vid hushåll och verksamheter och transporteras sen till Karlskoga för rötning och energiåtervinning.

Det avfall som du lämnar på återvinningscentraler och återvinningsstationer skickas till olika anläggningar för att materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Det material som inte kan återvinnas deponeras på Hagfors kommuns egna anläggning.

Med föreslagen förändring ligger Hagfors fortfarande under medel vad gäller VA-avgifter jämfört med övriga värmländska kommuner.

När det kommer till renhållningstaxan närmar vi oss efter ökningen medeltalet för värmländska kommuner 2023.

Vatten och avlopp

Fakturering sker varannan månad. Fakturering med ny taxa kommer ske i augusti månad och avser perioden 1 juli–31 augusti.

Renhållning

Faktureras tre gånger per år. Fakturan för augusti avser då perioden maj–augusti och kommer ha två månader med gamla taxan och två med den nya.

Fritidshus har oftast 1 gång per år och faktureras antingen i oktober eller december.

Publicerad av

Publicerad datum