logo

Personuppgifter och dataskydd

Dataskyddsförordningen GDPR gäller i alla EU-länder. GDPR handlar om din personliga integritet och stärker skyddet för hur vi behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi jobbar.

Läs mer om dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

25 maj trädde nya dataskyddsförordningen i kraft

Den 25 maj 2018 trädde nya dataskyddsförordningen i kraft.

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Läs mer om personuppgifter.

Inom Hagfors kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är hagforsbo och har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exmpel vara för att;

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård och kulturskola.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, t ex hantera bygglov och planera mark.
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
 • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande.
 • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Genomföra val.
 • Nämnder och utskott ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om förslag, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.

Vi behandlar dina personuppgifter inom varje styrelse och nämnds verksamhetsområde och vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • Efter en intresseavvägning

På Integritetsmyndigheten webbplats finns mer info för dig som vill läsa mer om rättsliga grunder att behandla dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke.

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens datskyddsombud. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Vi samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan vara namn, kontaktuppgifter och personnummer när det behövs. Ditt ärende kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthantering och gallringsbeslut.

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmänna handlingar. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras under den tid som är nödvändig och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

I vissa fall kan dina personuppgifter lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

 • Transportservice (ex taxi- och bussbolag för persontransporter).
 • Betalningar (ex fakturahantering, banker och betaltjänster).
 • Kommunikation och marknadsföring (ex kommunikationsbyråer, tryckerier och sociala medier).
 • IT-tjänster (ex tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Personalärenden (ex rekryteringsföretag, medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ett utdrag på de uppgifter vi har registrerade om dig. Du kan även begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade och/eller flyttade.

Du kan begära ut uppgifter om vad om finns om dig eller ditt barn hos Hagfors kommun via e-tjänsten begäran om registerutdrag

Hagfors kommun har en gemensam organisation för arbetet med dataskydd. Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud eller kommun@hagfors.se.

Dataskyddsombud är Malin Qvicker och nås på telefon 0563-185 00 eller malin.qvicker@hagfors.se

För Hagfors kommun är kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas inom respektive verksamhetsområde.

Organisationsnummer: 212000-1884
Adress: Kommunstyrelsen, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors
Miljö- och byggnämnden, Dalavägen 12, 683 80 Hagfors

Telefon, växel: 0563-185 00

Tycker du att vår hantering av dina personuppgiffter är felaktig och vill klaga kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Hagfors kommun använder analysverktyget Google Analytics för att samla statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen under olika perioder. Vi anonymiserar besökarnas IP-adresser genom att delar av adresserna raderas så att den fullständiga IP-adressen aldrig sparas.

Användandet av analysverktyget syftar till att ge Hagfors kommun information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta och har använts för att förbättra webbplatsen för att i högre grad motsvara våra besökares behov.

Vi har blivit uppmärksammade på att vi tidigare saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics på vår webbplats och att anonymisering av IP-adresser låg öppen under en period. Vi kan konstatera att detta var felaktigt hanterat av oss och vi beklagar de besvär detta kan ha inneburit för våra besökare.

Vi har gjort en rapport om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud:

Malin Qvicker

0563-185 00 växel

malin.qvicker@hagfors.se

LÄNKAR

Integritetsskyddsmyndigheten

Information om personuppgiftshantering Hagfors kommun Pdf, 43.1 kB.