logo

Projekt på gång

Smart industricenter i Hagfors, handel och platsutveckling och vad händer i Innovation Park? Läs om dessa och fler projekt som just nu drivs för att utveckla kommunens näringsliv och attraktionskraft.

Nya projekt

“Etablera Smart industricenter Värmland i Hagfors”

Projektet startade 2021-01-04 och pågår till 2023-02-28

Det är finansierat av EU, Region Värmland och Hagfors kommun

Budget 2,8 miljoner

Projektledare Fredrik Igelström

Ett nytt Teknikhus ska byggas i Hagfors i anslutning till ÄBC, där ska alla praktiska gymnasieprogram och lite andra skolverksamheter in. Om allt går enligt planerna sker inflytt hösten 2024. Det här kommer bli ett stort lyft för de praktiska programmen och förhoppningsvis höja teknikintresset.

Parallellt med satsningen på själva bygget startar vi nu upp arbetet med att etablera ett Smart industricentrum i Hagfors. Det kommer ha sin fysiska utgångspunkt i byggnaden och syftar till att värmländska företag ska höja sin kunskap och väljer att investera i ny teknik som robot/automatisering och additiv tillverkning (3D).Hagfors är den värmländska noden för dessa båda områden och vi vill bygga ett centrum för kunskap och test/demomiljö kring dessa för företag och skola.

Projektet ska i förberedelsefasen noggrant utreda företagens behov och önskemål, se hur andra har byggt upp liknande miljöer och vilka verksamhetsmodeller som använts. I etableringsfasen sammanvägs erfarenheter och fakta från första fasen - Smart industricentrum sjösätts. Först i befintlig miljö sedan överförs det till nya Teknikhuset.


“Mera mångfald med maten”

Projektet startar 2021-03-01 och avslutas 2021-09-30

Det är ett så kallat Leaderprojekt där EU står för all finansiering

Budget 540 000 kr

Projektledare Linnea Öjes

Från och med oktober 2020 gäller en ny livsmedelsupphandling i Hagfors, Sunne, Torsby och Munkfors kommuner. Denna innebär att dessa kommuner i så stor utsträckning som möjligt ska använda sig av lokala livsmedel. Det gäller kött, färska grönsaker och potatis. Det öppnar dörren för lokala odlare att få sina grödor sålda.

För att stärka den lokala upphandlingen vill projektet “Mera Mångfald med maten” jobba med tre områden:

  • Utarbeta en manual för grönsaksodlare

Med manualen ska det bli lättare för odlare att komma igång med verksamhet genom att förutsättningarna är tydligare och mer långsiktiga.

  • Utveckla ett samarbete med skolornas kökspersonal

Studiebesök hos grönsaksodlare och utbildningstillfälle i skolkök för att utveckla kunnandet i tillagning av grönsaker.

  • Utveckla ett samarbete med skolorna pedagogiska verksamhet

Studiebesök för elever och lärare hos grönsaksodlare samt besök från projektet i skolan. Elever, årskurs 4-6, och lärare från kommunens skolor bussas ut till grönsaksodlare för att se och lära sig mer om hur odling går till. Barnen får skörda och sedan med hjälp av kock tillaga och sedan äta. Allt filmas och visas sedan för föräldrar och barn.


Pågående projekt

“Handel och platsutveckling”

Projektet startade augusti 2019 och pågår till 2021.

Budget ca 1,3 miljoner kronor

Detta projekt drivs och finansieras helt av Hagfors kommun.

Projektledare är Peter Törnqvist


Syftet är att arbeta fram lösningar som stärker och utvecklar den lokala handeln i våra centrum och likaså platsutveckling av centrummiljöerna. Några konkreta saker som det jobbats med är att ta fram ett väl fungerande lokalt presentkort som genererar hundra procent lokal handel och en E-handelsplattform som ska stärka handeln i framtiden.
Ett bonuskort som ska nyttjas vid vissa tider på året, det ska användas till att kunna mäta lokalhandel i siffror är framtaget, det stärker även köptroheten lokalt. Ställplatser för husbilar är en del i platsutvecklingen. Likaså parkeringar i centrummiljöerna är viktigt för flödet av besökare.

Utveckla ett samarbete för näringarna i hela kommunen. En näringslivsförening har bildats för att vara en plattform för detta samarbete och en gemensam tillhörighet för framtiden.

Föreningen är tänkt till att vara den drivande parten i olika event och arrangemang som ska stärka Hela Hagfors kommun, föreningen har därför fått namnet Hela Hagfors näringslivsförening. Presentkorten administreras av föreningen och har varit inledningsvis en stor del av arbetet.Dialogmöten

Projektet startade april 2020

Dialogmöten hölls mellan september och december

Budget: 450 000, finansieras av Hagfors kommun

Projektledare Sara Källvik

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 87 att en ny översiktsplan ska tas fram. Det traditionella sättet att göra detta är att en planarkitekt med medhjälpare uppdaterar den tidigare översiktsplanen och att den efter en tid ställs ut på samråd. Jobbet blir fokuserat på “hårda” värden och ren fysisk planering och användningsområden av mark i kommunen.

För att översiktsplanen ska bli ett starkare verktyg för lokal utveckling har det under hösten 2020 arbetats parallellt med dialogmöten som riktat sig till alla som bor, lever och verkar i Hagfors kommun. På dialogmötet tar man avstamp i dåtid och nutid och men fokus ligger framförallt på framtiden.

Totalt har cirka 90 personer deltagit på de fem dialogmöten som anordnats. Nu kommer allt material sammanställas och en återkoppling kommer göras under mars. De synpunkter som inkommit ska sen ses över för att se vad som kan drivas vidare av kommunen, föreningar och andra intressenter. De delar som rör den fysiska planeringen kommer lämnas in under samrådet för översiktsplanen.


Nygammalt projekt

Hagfors/Munkfors Innovation Park

Hagfors var med i tidigare projektperiod, 2018-2020. Nu startar ny projektperiod 2021-01-04 till och med 2023-02-28

Det är finansierat av EU, Region Värmland och flera värmländska kommuner, däribland Hagfors och Munkfors som är med i denna projektperiod.

Projektledare, Maria Kvarnström och Cherin Nilsson, 50% vardera.

Förutom att Munkfors också är med så är nytt för denna period är att noden har blivit mobil. Behovet av en mental plats, eller en frizon, visade sig vara viktigare än en fast fysisk plats.

Under projektperioden kommer vi bl.a att driva olika processer för att främja innovation och skapa möjligheter för hållbart företagande. Att jobba för ett mer diversifierat företagande ökar hållbarheten men hur skapar vi ett större intresse hos unga för att utveckla entreprenörskap i våra kommuner? Processen NANO är under uppstart just nu och riktar sig till unga, redan på mellanstadiet, som tillsammans med företag kan låta framtidens entreprenörer utforska sin plats i världen. Vi har ett nära samarbete med många nätverk och plattformar i hela Värmland, vilket gör oss mer regionalt förankrade men med lokal prägel. En av dessa viktiga samverkansparter är Social Innovation Värmland.


Sidansvarig

Senast ändrad