logo

Råda skola F-6

Just nu pågår projektering. Denna beräknas vara klar i jan/feb 2022. Förhoppningen är att kunna dra igång med markarbeten i feb/mars och det första man gör är att gjuta bottenplatta. Redan i höst smyger man igång med ett mindre arbete för att anpassa en lekyta utomhus.

Nyheter

Februari 2022

Torsdag 22 februari togs ett första spadtaget för utbyggnaden. Nu tar bygget fart. Entreprenören Brixly inleder med att skapa en tillfällig entré för elever och personal. samt skapa en lekyta. Kullen som idag ligger framför F-3 skolan grävs upp och flyttas till viss del.

November

Den gamla skolbyggnaden är riven. Entreprenören kommer att inleda med att bygga en ny tillfällig entré som barnen kan använda tills huvudentré står klar.

En fiberledning ska läggas om. När våren kommer ska ett arbete med att anlägga en ny lekplatsyta och kulle.

Juni 2021

För att förbereda för den kommande byggnationen pågår just nu demontering av den gamla skolbyggnaden. Rivning kommer att påbörjas under vecka 26.

Övergripande information

Politiskt beslut har tagits om att Råda skola ska rymma och bedriva skolverksamhet från förskoleklass upp till sjätteklass. Det innebär att vi bygger om och bygger ut skolan från F-3 till F-6.

  • Vi gör en tillbyggnad till den nuvarande skolan som ska innehålla personalutrymmen, elevhälsovård och administration samlat centralt i byggnaden. Tre klassrum med tillhörande grupprum. Specialsalar trä/metallslöjd, hemkunskap samt en kombinerad sal för syslöjd, musik, NO och möten.
  • Vi bygger om den befintliga byggnaden med nytt pausrum/kontor för kökspersonal. Vi ska skapa en ny mottagning för verksamhetens transporter.
    Vi utökar diskutrymmet och förråd till kök.
    Ny större lokal för fritids och förskoleklass.
    Passage genom kapprum.
  • Vi förbättrar den yttre miljön genom att utöka med personal- och besöksparkering öster om skolbyggnaden. Skolgårdsstängsel med grindar runt skolgården. Komplettering/ersättning av asfaltytor på skolgården. Fotbollsplanen blir gräs istället för grus. En kulle för lek. Ny lekutrustning. Yta för odling söder om skolbyggnaden. Två komplementsbyggnader: Miljöstation och leksaksförråd.

Just nu pågår projektering, och denna beräknas vara klar jan/feb 2022.
I feb/mars beräknas markjobb kunna starta.

Skolan beräknas vara klar för inflytt höstterminen 2023.

Solceller på del av tak. Utökad plantering av träd. Plantering lekbuskage. Sedumtak på komplementsbyggnader.

Brixly

Översikt med yttre miljöer

Översikt av den del som byggs till

Översikt på de delar som ska byggas om

Publicerad av

Senast ändrad