Hjälptjänster

logo

Luftkvalitet

Det finns flera olika källor till luftföroreningar. Trafiken, småskalig vedeldning och industrin bidrar med föroreningar i form av gaser och partiklar.

Biltrafiken är den enskilt största källan till luftföroreningar, främst partiklar som kommer från slitage av vägbanan, däck och bromsbelägg. Även vintersandningen bidrar med partiklar, framförallt på våren när den torra sanden virvlas upp av trafiken och i samband med att den sopas bort från gatorna.

Hälsoeffekter
Luftföroreningar kan orsaka flera hälsorelaterade problem. De största symptomen är kopplade till partiklarna. Vid långvarig exponering ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Höga partikelhalter kan även ge problem med luftvägarna, främst hos känsliga personer som astmatiker.

Luftmätningar
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål som utgör grunden i miljöpolitiken. Miljömål nummer 2, Frisk luft, anger riktvärden för olika föroreningar som ska underskridas för att säkerställa en god luftkvalitet. Miljömålen är inte bindande. Som komplement till miljömålen finns det bestämmelser om miljökvalitetsnormer (MKN) i miljöbalkens 5 kapitel. Utifrån detta kapitel har olika förordningar tagits fram. Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477) reglerar vilka pararmetrar som ska undersökas och vilka föroreningsnivåer som gäller för luftkvaliteten.

Luften i Hagfors kommun
Under vinterhalvåret 2009/2010 utförde Hagfors kommun luftmätningar i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet. Mätningarna utfördes på två platser i Hagfors tätort. Den ena var placerad vid gamla apotekshuset (norr om stadshuset), Dalavägen 12, och den andra var placerad på en balkong, med riktning mot innergården, till en lägenhet på Föskeforsvägen 4 på Gärdet. De två placeringarna ska representera gaturum respektive urban bakgrund.

I tabellen redovisas vilka krav på luftkvaliteten som ställs av miljökvalitetsnormerna, vilka nivåer som vi bör nå ner till (miljömålen) samt vilka nivåer luften i Hagfors låg på under mätperioden. För MKN och miljömålen är det årsmedelvärdena som anges i tabellen och för Hagfors är det medelvärdena för mätperioden november 2009 till maj 2010 som anges. Noterbart är att mätningarna utfördes under vinterhalvåret då föroreningshalterna är som störst. En helårsmätning bör med andra ord ge ännu lägre värden.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-02-12

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ulrika Persson
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tina Persson
0563-188 58

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se