Hjälptjänster

logo

Genomförda insatser

Här kan du läsa om vilka insatser som genomförts i syfte att förbättra vårt klimatarbete.

Uthållig kommun

Energimyndighetens program Uthållig kommun är ett unikt samarbete mellan Energimyndigheten och utvalda kommuner i Sverige. Programmet utgår från den medverkande kommunens egna ambitioner att göra det lokala samhället mer uthålligt. Projektets tredje etapp pågick mellan 2011-2014 och fokuserade på områdena fysisk planering och näringspolitik med energifokus.

Syftet var att inkludera näringslivet i kommunens energi- och klimatarbete för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling i kommunen.

KLIMP - Klimatinvesteringsprogram
Hagfors kommun har mellan maj 2008 och maj 2012 genomfört ett klimatinvesteringsprogram för att arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser och på så vis bidra till en hållbar utveckling. Klimatinvesteringsprogrammet, som förkortas KLIMP, har finansierats med bidrag från Naturvårdsverket. Med hjälp av bidraget har långsiktiga investeringar genomförts som minskar miljöbelastningen.

KLIMP-programmet 2008-2012 har genomfört följande åtgärder

 • Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Hagfors till nya abonnenter
 • Installation av en rökgaskondensator vid biobränslepannan i Ekshärad samt utbyggnad till nya villakunder
 • Energieffektiviseringsåtgärder vid reningsverket Lappkärr
 • Pendelparkering vid Vågbacken
 • Informationsåtgärder, många mindre projekt varav Den goda maten med svinnkampanjer i skolmatsalarna har blivit mest uppmärksammat

Den goda maten
Höstterminen 2010 till och med vårterminen 2012 drev Hagfors kommun projektet Den goda maten. Projektet syftade till att skapa en helhetssyn på skolmaten för att minska belastning på miljön och minska mängden svinn, och samtidigt öka trivseln och förbättra koncentrations- och prestationsförmågan hos eleverna. Detta ville vi uppnå framförallt genom en förändrad sammansättning av råvaror, god planering och kostnadseffektivisering. Genom att se över hela kedjan från inköp till servering och anpassa detta till säsong kommer både förbättras näringsinnehållet samtidigt som påverkan på miljön minskas.

Syftet med projektet Den goda maten var att Hagfors kommun och skolan ska arbeta för att förbättra och miljöanpassa skolmåltiderna. Projektets mål var att

 • Ytterligare förbättra kostens näringsinnehåll. Maten ska vara varierad och säsongsanpassad. Ett varierat salladsbord ska alltid serveras och det ska strävas efter att servera ett vegetariskt alternativ. Andelen grova grönsaker (som rotfrukter och bönor) ska öka eftersom de ger både bättre mättnadskänsla och har högre näringsinnehåll.
 • Maten ska vara klimatsmart genom att planeras utifrån råvara, transport och för minskat svinn.
 • Öka andelen ekologiska livsmedel och fisk från hållbara bestånd
 • öka trivseln och matron i matsalarna
 • Fler av de äldre eleverna ska äta skollunch
 • Brukarinflytandet ska öka, till exempel med teman kring mat kopplade till olika projekt som skolan driver

Grön flagg
Under 2010 började Kyrkhedens skola i Ekshärad arbeta med Grön flagg, som första skola i Hagfors kommun. Grön flagg är ett praktiskt verktyg och en certifiering för förskolor och skolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling. Skolan väljer ett av sex teman att arbeta kring och Kyrkheden har i sin första omgång valt Livsstil och hälsa.Grön flagg handlar om att strukturera upp miljöarbetet på skolan. Tillsammans ska elever och lärare arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle, där demokrati, jämställdhet och miljöfrågor ska bli en naturlig del av det vardagliga arbetet och förhållningssätt.

Under vår- och höstterminen 2010 arbetade elever och lärare med frågor kring bland annat kost, kamratskap och avfall. Vikten av att äta frukost för att kunna koncentrera sig på lektionerna har varit en av frågeställningarna. Äldre elever har fått undervisa yngre för att eleverna ska få lära känna varandra bättre, lektioner har hållits utomhus i skolans skolskog eller närmiljö, de yngre eleverna har fått besöka en ekobonde och tillsammans har hela skolan hjälpts åt att städa skolgård och skolskog.

Gå och cykla
Under 2009-2010 gjorde Hagfors kommun berett nästan sex kilometer gång- och cykelväg och gjort trafiksäkra anslutningar till bilväg på fyra ställen. Utbyggnaden gjordes i samband med färdigställandet av den nya skolan Älvstrandens Bildningscentrum, för att förbättra barnens skolvägar. Samtidigt har cykelvägnätet i Ekshärad förbättrats något.

Under hösten 2010 genomfördes ett Gå och cykla till skolan-projekt som vilade på tre ben -  hälsa, trafiksäkerhet och miljö. Syftet var att förbättra trafikmiljön runt skolorna, uppmuntra till fysisk aktivitet, öka cykelanvändandet, öka kunskap om korta resors miljöpåverkan, förbättra trafikkunskap samt ge säkrare cyklar.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se