logo

Miljööverenskommelsen

Värmland står inför en rad viktiga miljö- och klimatutmaningar. Vi på Hagfors kommun har tillsammans med flertalet andra värmländska kommuner skrivit under miljööverenskommelser med Länsstyrelsen i Värmland. Genom miljööverenskommelsen synliggörs pågående miljöarbete, och möjligheterna till samverkan och gemensamma resurser ökar.

undersida bild

Vi har antagit en utmaning!
Hagfors kommun har tagit ännu ett viktigt steg för att bli en god grön kommun. I mars 2018 tecknade vi och flertalet andra värmländska kommuner en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen.

Att vi är med i miljööverenskommelsen är självklart, framför allt med tanke på vår egen Hagforsstrategi där vi har flera uppsatta miljömål som vi ska uppnå för att bli en god grön kommun.

Överenskommelsen består av fem fokusområden:

 1. Minskad klimatpåverkan. Värmland har en vision om ett klimatneutralt Värmland år 2030. Värmlands klimatråd har valt ut hållbara transporter som det viktigaste området att fokusera på i länet inom detta område.

 2. Hållbar samhällsplanering. Det behövs strategier för en hållbar samhällsplanering i länet där man bland annat värnar och utvecklar grönytor och tätortsnära natur samt att man anpassar samhället för ett förändrat klimat.

 3. Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap. Förlust av biologisk mångfald är ett globalt problem där vi behöver ta ansvar regionalt och lokalt. Vi behöver fungerande ekosystem för att bibehålla de viktigaste ekosystemtjänster vi får från naturen samt förhindra att de djur och växter som finns i Värmland dör ut.

 4. Hållbar vattenförvaltning. Många av länets sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk status enligt ramdirektivet för vatten. Biologisk återställning av länets vattendrag, bilda vattenskyddsområden samt minska läckage av näringsämnen och miljögifter är viktiga åtgärder.

 5. Hälsa och livsstil. Våra globala konsumtionsmönster och rörliga livsstil är en stor miljöutmaning. Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin livscykel. Många aktörer vill använda sig mer av miljö- och sociala krav vid upphandling samt fortsätta arbeta med en giftfri vardag för våra medborgare.

Utifrån dessa fokusområden har Hagfors kommun valt ut sex åtgärder som vi ska göra för att bidra till vårt gemensamma mål - ett klimatneutralt Värmland 2030.

Åtgärder Hagfors kommun:

 1. Förbättra återvinning av avfall inom kommunens verksamheter
 2. Ökad status i sjöar och vattendrag
 3. Hållbarhet ska leda planprocessen
 4. Kemikaliekrav vid upphandling
 5. Arbeta med utsläpp av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning
 6. Öka alternativa transportmedel för arbetsresor

Läs mer om våra åtgärder här. Pdf, 640.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om Miljööverenskommelsen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad


KONTAKTUPPGIFTER

Miljöstrateg
Liisa Larsson
0563-185 37
076-318 73 60
liisa.larsson@hagfors.se