logo

Uppföljning 2019

Vi jobbar ständigt för att nå vårt mål som en god grön kommun. För att fortsätta arbetet framåt är det viktigt att se hur vi ligger till. Här kan du läsa uppföljningen av Hagfors kommuns åtgärder inom miljööverenskommelsen från våren 2019.

blommor_skog

Förbättra återvinning av avfall inom kommunens verksamheter
Materialåtervinning spelar stor roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Kommunens verksamheter ska vara en förebild för kommunens invånare vad gäller återvinning.

Status: Påbörjad men ännu inte gjort hälften
Arbetsgrupp har startats med återkommande möten. En enkät har skickats ut, sammanställts och vidare åtgärder planeras utifrån detta. Det har även informerats i personalblad. Nya skyltar har tagits fram och inventering av sopkärl/soprum pågår.

Ökad ekologisk status i sjöar och vattendrag
Kommunen ska aktivt arbeta för levande sjöar och vattendrag. VA-planen ska utvärderas och revideras, reningsverket Lappkärr ska renoveras, provtagningsprogram för kommunala reningsverk ska utvärderas och eventuellt revideras, utsläpp av kväve från lakvattendamm till recipient ska minska.

Status: Påbörjad men ännu inte gjort hälften
VA-planen är under revidering. Planering inför renovering av Lappkärrs reningsverk pågår. Den nya lakvattensanläggningen vid återvinningscentralen Holkesmossen är färdig och testkörs.
Samarbete kring framtagande av åtgärdsprogram för Värmullen genom pågående LOVA-projekt.
Kommunen är aktiv medlem i Klarälvens Vattenråd, ansökan om ett nytt LOVA-projekt i kommunen (Musåsystemet) inskickat.

Hållbarhet ska leda planprocessen
Översiktsplanen ska uppdateras genom att belysa prioriterade områden utifrån ett hållbarhet- och klimatperspektiv.
Arbeta fram tydliga riktlinjer som möjliggör förberedandet av alternativa energikällor.
Integrera miljömålen i planen och belysa arbetet med ekosystemtjänster och ekologisk kompensation vid planbeslut. Naturvårdsplanen ska även den följas upp och uppdateras. Kommunen ska även uppdatera klimat- och energiplanen.

Status: Påbörjad men ännu inte gjort hälften
Arbetet med Översiktsplanen har påbörjats. Naturvårdsplanen beräknas vara klar att gå till beslut om samråd under våren 2019. Upprättande av projektplan och en ansökan om bidrag till energi- och klimatplanen pågår.

Kemikaliekrav vid upphandling
Genom aktivt deltagande i nätverk, utbildningar och smarta upphandlingar kan vi minska och på sikt helt få bort gifter inom och utanför den kommunala verksamheten.

Vi ska inventera och identifiera kemikalier i alla verksamheter, samt arbeta fram en standard och riktlinjer för hur vi ska arbeta samt förhålla oss till kemikalier i verksamheterna. Vid upphandling av varor och tjänster i skolor och förskolor bör alltid krav enligt Upphandlingsmyndighetens särskilda kriterier för kemikaliekrav enligt bas-nivå uppfyllas. 

Status: Påbörjad men ännu inte gjort hälften
Samordningen av detta arbete har påbörjats. Upphandlingsenheten jobbar aktivt med deltagande i nätverk med mera.
Upphandlingsmyndighetens krav på baskrav följs.
Giftfri förskola upphandlat tillsammans med andra kommuner.

Arbeta med utsläpp av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning
Genom kunskaps- och informationsspridning ska kommunen stötta brukandet av alternativa metoder som kan leda till minskat utsläpp av näringsämnen från jordbruk och hästhållning till sjöar och vattendrag. Åtgärden ska utföras på ett sådant sätt att vi fortsätter sträva efter att vara en attraktiv kommun för aktiva lantbruksföretag.

Arbetet förutsätter samverkan med Länsstyrelsen i Värmland och länets kommuner som arbetar med likande frågor.

Status: Inte påbörjad
Tidsresurser har ej funnits för att börja samordna detta arbete.

Öka alternativa transportmedel för arbetsresor
Öka medvetenheten kring resor i arbetet samt kunskapen om vilken klimatpåverkan resandet har.
Arbeta med beteendeförändringar inom alla verksamheter.

Kommunen ska även utvärdera befintlig organisation, alternativt möjligheter till ny organisation, för hantering av fordon.
Utvärdera möjligheten till att utveckla en reseplanerare som ersätter/kompletterar dagens bokningssystem.
Nya riktlinjer för arbetsresor ska arbetas fram samt öka kunskapen kring digitala tjänster som kan minska transporter.

Status: Inte påbörjad
Tidsresurser har ej funnits för att börja samordna detta arbete. (Dock har upphandlingsenheten börjat undersöka möjligheterna med inköp av fler cyklar/elcyklar till korta tjänsteresor.)

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.