logo

Naturvårds- och friluftsplan

Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan (2023) beskriver de områden i vår kommun som har höga natur- och friluftsvärden. Syftet med detta strategiska dokument är att ge förutsättningar för hantering av markfrågor som berör dessa utpekade områden. Naturvårds- och friluftsplanen har en stor betydelse för att främja en hållbar utveckling i Hagfors kommun genom att flera olika aspekter inom främst de ekologiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling vävs samman.

Här kan du läsa planen i sin helhet

Del 1 ger en översikt över naturvårds- och friluftsmål och åtaganden på nationell, regional och lokal nivå. Här kan du läsa om våra befintliga och kompletterande delmål samt åtgärder som planeras fram till år 2027 för att uppnå målen.

Läs Del 1 Mål och strategier Pdf, 22.1 MB, öppnas i nytt fönster.

I del 2 beskriver vi kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter. Den innehåller också en nulägesbeskrivning av kommunens arbete med naturvård och friluftsliv samt analys av situationen för Hagfors natur och friluftsliv.

Läs Del 2 Natur och friluftsliv i Hagfors kommun Pdf, 23.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Del 3 är en objektskatalog med beskrivningar, åtgärdsbehov och kartor för de mest värdefulla natur- och friluftsområdena i kommunen. Den är indelad i två delar, del 3A behandlar främst värdefulla naturområden och del 3B värdefulla friluftsområden men områdena överlappar varandra.

Läs Del 3 Objektskatalog över värdefulla natur- och friluftsområden Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagan beskriver hotade arter i kommunen och grundar sig i stort på bilagan ”Hotade arter” till den tidigare naturvårdsplanen från år 2011 (NP 2011). Inga nya inventeringar har gjorts sedan dess så “lokaler i Hagfors kommun” skall tas med försiktighet. Hotkategorierna är uppdaterade gentemot Rödlistan 2020.

Läs Bilaga A Hotade arter Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga B beskriver sjöar och vattendrag i kommunen, framförallt de som är statusklassade men även några mindre som anses särskilt betydelsefulla av något skäl. Bilagan omfattar inte grundvattenförekomster, en sammanställning över större grundvattenförekomster finns istället i naturvårds- och friluftsplanen del 2. Bilagan grundar sig i stort på bilagan ”Sjöar och vattendrag” till den tidigare naturvårdsplanen från år 2011 (NP 2011).

Läs Bilaga B Sjöar och vattendrag Pdf, 21.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och naturvårdshandläggare

Liisa Larsson
0563-185 37
liisa.larsson@hagfors.se