Hjälptjänster

logo

Sociala avdelningen

Sociala avdelningens huvuduppgift är att ge stöd och service till utsatta grupper och personer. Sociala avdelningen arbetar även med flyktingmottagning.

Sociala avdelningen kan erbjuda följande (observera att många av tjänsterna är behovsbedömda bistånd enligt Socialtjänstlagen):

Ekonomiskt stöd
Alla invånare i kommunen har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Om du har behov av ekonomiskt stöd eller rådgivning är det vuxengruppen inom individ- och familjeomsorgen som du skall kontakta

Budget- och skuldrådgivning
Behöver du råd och vägledning för din ekonomi eller information om skuldsanering kan du vända dig till vår budget- och skuldrådgivare inom individ- och familjeomsorgen.

Hantering av egna medel
Du kan få personligt stöd för att sköta din privatekonomi genom en handläggare på individ- och familjeomsorgen.

Stöd till personer med funktionsnedsättning
För personer med funktionsnedsättning finns olika former av stöd för att man skall kunna leva ett liv som andra. I Hagfors kommun är det verksamheten LSS och socialpsykiatri som ansvarar för merparten av detta stöd.

Personlig assistent
Personlig assistent är ett personligt stöd i vardagen. Kommunen ansvarar för 20 timmar per vecka, för större behov söker du personlig assistans via Försäkringskassan.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet erbjuder en meningsfull sysselsättning, gemenskap och möjlighet till personlig utveckling. Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och individuell sysselsättning, där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov.

Kontaktperson
Kontaktperson är ett personligt stöd som utgör ett komplement till anhöriga. Syftet med stödet är att hjälpa dig ta del av samhällets aktiviteter och främja sociala kontakter.

Ledsagarservice
Ledsagarservice är ett personligt stöd som underlättar för dig att delta i samhällslivet. Tjänsten är avsedd för enklare aktiviteter i närområdet. Till exempel kan en ledsagare följa dig till fritidsaktiviteter eller besök hos vänner.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet för barn och unga med funktionshinder som inte kan vara ensamma när föräldrarna arbetar. Korttidstillsyn ges i anslutning till skoldagen och under skollov.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse innebär att personer med omfattande funktionshinder kan vistas på ett korttidshem, i en familj eller delta i lägervistelse. Syftet med tjänsten är att erbjuda rekreation och miljöombyte samt att anhöriga ska få möjlighet till avlastning.  

Avlösarservice
Med avlösarservice menas att en person tillfälligt övertar omvårdnaden istället för en anhörig, exempelvis föräldrar till barn med stora funktionshinder. Syftet är att ge anhöriga avlastning och vila eller möjlighet att genomföra egna aktiviteter.

Boende för barn/elevhem
Barn och unga som tillföljd av sin funktionsnedsättning inte kan bo kvar hemma, trots stödinsatser, eller som har sin skolgång på annan ort kan ansöka om familjehem eller elevhem med stöd av LSS. Insatsen är ett komplement till boende i föräldrahemmet.

Boendestöd
Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem eller komma i gång med olika sysslor. Syftet med stödet är att du ska klara att bo i en egen bostad och öka möjligheterna till gemenskap och delaktighet i samhället.

Stöd för att bryta missbruk
För dig som har problem med alkohol eller droger och behöver hjälp att sluta finns olika former av stöd som du kan ansöka om inom Vuxen-IFO. Även anhöriga kan vända sig till enheten för stöd.

Arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning
För dig som saknar arbete och har behov av stöd för att utveckla din arbetsförmåga finns möjlighet till olika former av stöd, som till exempel arbetsträning och praktik eller försörjningsstödspraktik.

Anhörigstöd
Är du anhörig till en person med missbruksproblem, eller vårdar och stödjer en närstående med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom? Du gör en värdefull insats men vi vet också att du kan behöva stöd för att orka. Kommunen erbjuder olika former av anhörigstöd. Anhörigstöd kan ges genom det webb-baserade verktyget Gapet, vilket är en virtuell mötesplats. För dig som har en anhörig med beroendeproblematik kan stöd ges både individuellt eller i grupp genom socialpedagoger på individ- och familjeomsorgen.

Fixarservice
Arbetsmarknadsenheten erbjuder fixarservice till dig som är 70 år eller äldre och folkbokförd i kommunen. Tjänsten är kostnadsfri och är en del av kommunens arbete med att förebygga fallolyckor.

Föreningsservice
Sociala avdelningen administrerar ekonomiskt bidrag till handikappföreningar. Bidraget fördelas en gång per år och ansökan ska ske till Hagfors kommun i enlighet med beslutade regler.

Flyktingmottagande

Sedan den 1 mars 2016 gäller den så kallade anvisningslagen (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända för bosättning). Lagen innebär att varje kommun är skyldig att ta emot de nyanlända som Arbetsförmedlingen anvisar till kommunen för bosättning. Hur många kommunen är skyldig att ta emot beror på vilket fördelningstal som respektive Länsstyrelse beslutar om.

Inom Sociala avdelningen hjälper vi till med samhällsinformation och anskaffande av bostad för dem som bosätts i kommunen.

 


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-14

KONTAKTUPPGIFTER

Socialchef
Maria Persson
0563-186 65
maria.persson@hagfors.se

SOCIALA AVDELNINGENS SERVICEDEKLARATIONER

Daglig verksamhetPDF (pdf, 89.8 kB)

Ekonomiskt biståndPDF (pdf, 91.1 kB)

ESA - enheten för sysselsättning och arbetePDF (pdf, 98 kB)

Missbruks- och beroendevårdPDF (pdf, 96.3 kB)

Sysselsättning och praktikPDF (pdf, 98 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se