Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde måndag 15 april kl. 09:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen 2019

3. Renhållningstaxa att gälla från och med 2019-07-01

4. Partistöd 2019

5. Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2018

6. Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2019

7. Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo 1:323, Hagfors kommun

8. Omorganisation kommunens avfallsenhet från och med 2019-07-01

9. Slutredovisning investeringsprojekt Belysning

10. Utredning upptagningsområden grundskolor Hagfors kommun

11. Patientsäkerhetsberättelse 2018

12. Kvalitétsberättelse vård- och omsorg

13. Riktlinjer för gatubelysningen i Hagfors kommun

14. Riktlinjer för Flaggning i Hagfors kommun att gälla från och med 2019-06-01

15. Riktlinjer för kommunala lekplatser att gälla från och med 2019-06-01

16. Godkännande av lekplatsplan 2020 samt beslut om utredningsuppdrag för lekplatssammanslagning

17. Välkomstskyltar vid infarterna till Hagfors kommun

18. Stängningsdagar för förskolan läsåret 2019/2020

19. Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020

20. Beslut om upphörande av Projekt medborgarbudget

21. Avsägelse av uppdrag - Katarina Carlsten

22. Fyllnadsval av ersättare till individ- och omsorgsutskottet

23. Anmälningar

24. Delegeringsbeslut

25. Information

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S), andre vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se

Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Ersättare
Åsa Kréstin Höglund (OR)
Malin Ericsson (S)
Eva Johansson (OR)
Erik Fröjel (S)
Peter Brunius (OR)
Margot Carlsson (S)
Roger Brodin (M)
Katarina Carlsten (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Ulla Lundh (S)
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-04-11

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se