Hjälptjänster

logo

Kommunledningsutskottet

(Från och med 2019-01-01 har samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet slagits samman och ärendena kommer att behandlas i kommunledningsutskottet)

Kommunledningsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet (KLU) har rätt att fatta beslut i vissa ärenden som delegerats från kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för frågor som gäller administration, personal, utveckling och ekonomi samt planering av infrastruktur och byggande, tillsyn och drift och miljö.

Frågor som ingår

  • frågor som berör kommunens mark och byggnader, vägar och gator, parker och skogar
  • vatten och avlopp
  • trafiksäkerhet
  • gatubelysning
  • bad- och lekplatser
  • avfallshantering
  • flygplats
  • kost- och städverksamhet
  • kartförsörjning och mätningsverksamhet
  • fritidsverksamhet via anläggningarna Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall, Vågbacken och Älvstrandsbadet.

Utskottet verkställer de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energiplan gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunledningsutskottets sammanträde tisdag 2 april 2019 kl. 13:15

1

Val av protokolljusterare

2

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsutskottet januari-februari 2019

3

Renhållningstaxa att gälla från och med 2019-07-01

4

Omorganisation kommunens avfallsenhet från och med 2019-07-01

5

Slutredovisning investeringsprojekt Belysning

6

Svar på Motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan, Hagfors

7

Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo 1:323, Hagfors kommun

8

Riktlinjer för gatubelysningen i Hagfors kommun

9

Riktlinjer för Flaggning i Hagfors kommun att gälla från och med 2019-06-01

10

Riktlinje för kommunala lekplatser att gälla från och med 2019-06-01

11

Godkännande av lekplatsplan 2020 samt beslut om utredningsuppdrag för lekplatssammanslagning

12

Välkomstskyltar vid infarterna till Hagfors kommun

13

Svar på Medborgarförslag - önskemål om gång- och cykelväg utmed länsväg 239 mellan Västanberg och Ekshärad

14

Svar på Medborgarförslag om skötbord på toaletterna i anslutning till bowlinghallen på ÄBC

15

Svar på Medborgarförslag om plogning av Klarälvsbanan

16

Svar på Medborgarförslag om uppsättande av plank mot Lillstugevägens fastighet samt målning av planket

17

Svar på Medborgarförslag för utveckling av Tömte 1:14

18

Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid Älvstranden Bildningscentrum

19

Svar på Medborgarförslag angående flaggning i kommunen

20

Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 2019-04-02

21

Information


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-03-27

LEDAMÖTER 2019-2022

Ordförande
Jens Fischer (OR)
0563-185 30 eller 070-651 85 30
jens.fischer@hagfors.se

Vice ordförande
Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Malin Ericsson (S)
malin.ericsson@hagfors.se

Stellan Andersson (C)
070-326 37 31
stellan.andersson@hagfors.se


ERSÄTTARE

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se

Margot Karlsson (S)
margot.karlsson@hagfors.se

Åsa Kréstin Höglund (OR)
asa.krestin.hoglund@hagfors.se

Erik Fröjel (S)
erik.frojel@edu.hagfors.se

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se