Hjälptjänster

logo

Detaljplaner

Här publiceras antagningshandlingar för detaljplaner.

detaljplaner

Antagandehandlingar detaljplan Bryggan

Planbeskrivning DP BrygganPDF (pdf, 3.3 MB)

Plankarta A3-LPDF (pdf, 212.4 kB)

Granskningsutlåtande II 2019-02-18PDF (pdf, 471.5 kB)

Granskningsutlåtande I 2018-10-23PDF (pdf, 732.3 kB)

Grundkarta A3-LPDF (pdf, 176.4 kB)

Tidigare beslutade planhandlingar

Behovsbedömning 2014-05-19PDF (pdf, 117.3 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 2.7 MB)

Samrådsredogörelse 2014-05-19PDF (pdf, 1 MB)

Beslut

Beslut om planuppdrag, SBU § 35 2013-03-26PDF (pdf, 338.4 kB)

Beslut om samråd, SBU § 115 2013-12-17PDF (pdf, 499.9 kB)

Beslut om granskning KS § 47 2014-05-26PDF (pdf, 189.7 kB)

Beslut om granskning II KS § 173 2018-11-12PDF (pdf, 4 MB)

Beslut om antagande KF § 58 2019-03-25PDF (pdf, 268.9 kB)

BesvärshänvisningPDF (pdf, 106.9 kB)


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan kvarteret Cykeln

Innehållsförteckning - lagakrafthandlingarPDF (pdf, 90 kB)

Lagakraftbevis 2019-03-21, med KF beslut §8 2019-02-25 samt Länsstyrelsens beslut att inte pröva KF beslut att anta detaljplanenPDF (pdf, 593 kB)

Planbeskrivning DP kv. Cykeln, laga kraftPDF (pdf, 4.3 MB)

Plankarta DP kv. Cykeln A1, laga kraftPDF (pdf, 235.6 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

13007374 Kv Cykeln 2 PM buller, 20181213PDF (pdf, 1.1 MB)

PM trafikbullerutredning Cykeln 1, 20180112PDF (pdf, 1.6 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 1PDF (pdf, 19.2 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 2 o 1PDF (pdf, 16.3 MB)

Behovsbedömning 20170125 med tekn PM geoteknikPDF (pdf, 240.4 kB)

Grundkarta A2PDF (pdf, 212.9 kB)

Samrådsredogörelse 2018-04-16PDF (pdf, 1.3 MB)

Granskningsutlåtande 2018-12-10PDF (pdf, 556.5 kB)


Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun via 0563-185 00 (växel).

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-04-05

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se