Hjälptjänster

logo

Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen är en del av kommunens översiktsplan, styrande på ett övergripande plan.

Naturvårdsplanen kommer att blir vägledande vid kommunal planering av mark- och vattenanvändning samt kompletterar översiktsplanen med ramar, riktlinjer och åtgärdsplaner för naturvården. Naturvårdsplanen anger mål och strategier för kommunens naturvårdsarbete. Naturvårdsplanen ska även bidra till ökad kännedom om naturvård och naturen i kommunen.


Planens innehåll
En bakgrund ges till hur naturlandskapet har utvecklats från istiden och fram till idag. En beskrivning av landskapets historiska förändring görs. Varje naturtyp med dess lokala värden och hot har ett eget kapitel, med mål och strategier uppsatta för det kommunens naturvårdsarbete. Vatten har getts ett stort utrymme, där delavrinningsområden beskrivs med en sammanställning över vattnets ekologiska status, orsaken till bedömningen och prioriterade åtgärder i bilaga.

Kommunens avsikt, formulerad i översiktsplanen att utveckla våra riksintressen fördjupas. Särskild vikt läggs vid den biologiska mångfalden i kommunen och kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper beskrivs. Beskrivningar av skyddsvärda naturområden och en lista över hotade arter redovisas separat i bilagor.

Här kan du hämta naturvårdsplanen
HuvuddokumentPDF (pdf, 4.7 MB)
Bilaga 1 Mål och riktlinjerPDF (pdf, 766.9 kB)
Bilaga 2 Sjöar och vattendragPDF (pdf, 6.5 MB)
Bilaga 3 A Objektsbeskrivningar riksintressen, skogPDF (pdf, 5 MB)
Bilaga 3 B Objektsbeskrivningar odlingslandskapet, våtmarker och vandingslederPDF (pdf, 6.5 MB)
Hotade arterPDF (pdf, 1.9 MB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-02-26

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se