logo

Miljö- och byggavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen arbetar med frågor om hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelshantering, bygglov, strandskyddsdispens, serveringstillstånd och mycket mer. Vi arbetar på uppdrag av miljö- och byggnämnden. Vi fungerar som tillsynsmyndighet vilket innebär att vårt arbete ofta går ut på att inspektera verksamheter, kontrollera att lagstiftning följs och informera om gällande lagstiftningar inom miljö, hälsoskydd, livsmedel och bygg.

Miljö- och byggnämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

 • Miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av balken
 • Livsmedelslagstiftning
 • Fastighetsbildningslagstiftning
 • Plan- och bygglagstiftning
 • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
 • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
 • Tobakslagen

Tillsynen omfattar bland annat:

 1. kontroll av att ovanstående lagars regler, domar och beslut följs,
 2. anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott,
 3. beslut om miljösanktionsavgift,
 4. föreläggande om åtgärder för att nå rättelse,
 5. rådgivning och information,
 6. uppföljningsarbete,
 7. strategiarbete (identifiera hälso- och miljöproblem, utarbeta handlingsplaner med mera)
 8. medverka vid att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
 9. arbeta med översiktsplanens målsättningar som berör miljö, plan- och byggverksamhet,
 10. beslut om byggsanktionsavgift

Det är till oss du kan vända dig om du exempelvis vill inrätta en ny avloppsanläggning på din fastighet, bygga ut eller bygga nytt, starta upp en livsmedelsverksamhet, ansöka om serveringstillstånd, bedriva en verksamhet som kan klassas som miljöfarlig eller inför start av en verksamhet som på något vis rör människors hälsa (såsom förskolor, skolor, lokal för hygienisk behandling osv.). Se gärna vidare under respektive flik i menyn till vänster för mer information.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Tf. Miljö- och byggchef
Louise Sjöholm
0563-18714
louise.sjoholm@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eric Zetterman
0563-188 42

Bygginspektör
Samuel Lindberg
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

Alkoholhandläggare
Ulrika Persson
0563-188 12

miljo.bygg@hagfors.se   

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.