logo

Hagforsstrategins 35 mätbara mål

35 mål

Vad är det vi strävar efter inom varje prioriterat område? Här nedan är de 35 mätbara mål som också inkluderas i strategin.

 

hagforsstrategin.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du ta del av hur det går- där finns den senaste statistiken.

 1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet
 3. Fritidsmöjligheterna ska öka och nå rikssnittet
 4. Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska ligga över rikssnittet
 5. Skillnader inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet mellan könen och de med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska minska
 6. Kulturutbudet i Hagfors kommun ska närma sig rikssnittet
 7. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet
 8. Ohälsotalet och sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska och nå länsgenomsnittet i Värmland
 9. Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) ska närma sig rikssnittet
 10. Nyföretagandet ska öka och nå länsgenomsnittet i Värmland
 11. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politikers/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6-gradig skala
 12. Andelen företagsamma kvinnor ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet och närma sig rikssnittet
 13. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering
 14. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska öka och nå länsgenomsnittet
 15. Företagen i Hagfors kommun ska ha en tillväxt som är bland de högsta i länet
 16. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet i Värmland
 17. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland
 18. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka och närma sig länsgenomsnittet i Värmland
 19. Förbättra attityder till utbildning enligt resultat från INCITO-mätning (enkäter till elever, lärare och föräldrar)
 20. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att antalet lediga arbetsplatser och arbetslösheten minskar
 21. Klättra på de båda lärarförbundens rankinglistor över landets bästa skolkommuner
 22. Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i Värmland
 23. Vid Hagfors Airport ska beläggningen (antalet passagerare per flygtur) på flyglinjerna öka och antalet avgångar bibehållas
 24. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s
 25. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna
 26. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagstrafik) ska minska genom kortare restider till Karlstad
 27. I Hagfors kommun ska samverkan kring gods- och varutransporter öka
 28. Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en stabil nivå eller öka
 29. Förbättra resultatet i medborgarundersökningen gällande den yttre miljön i kommunen
 30. I enlighet med prioriterade åtgärder i Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016 – 2020 ska kommunen nå sitt bidrag för en giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och begränsad klimatpåverkan
 31. År 2027 ska det vara möjligt för Hagfors kommun att nå klimatneutralitet till år 2030
 32. Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och vattenmyndighetens direktiv
 33. Kommunen ska klättra på Aktuell hållbarhets årliga kommunranking och ligga minst topp 2 i Värmland
 34. Hagfors ska ligga i Värmlandstoppen gällande kommunindex för bästa avfallsverksamhet samt ligga över rikssnittet
 35. Andelen närproducerad och ekologisk mat som serveras inom offentlig sektor ska öka.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.