Hjälptjänster

logo

Detaljplaner

Här publiceras antagningshandlingar för detaljplaner. Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

detaljplaner

Detaljplan Gustavagården (Geijersholm 1:9)

Samrådshandlingar förslag till detaljplan

Förteckning över samtliga samrådshandlingarPDF (pdf, 92.1 kB)

Underrättelse om samrådPDF (pdf, 160.9 kB)

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 160.7 kB)

SändlistaPDF (pdf, 137.4 kB)

Planbeskrivning detaljplan Gustavagården 2020-12-21PDF (pdf, 4.2 MB)

Plankarta detaljplan Gustavagården 2020-12-17PDF (pdf, 331.5 kB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 570.4 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 1.2 MB)

Protokoll från KLU Beslut om planbesked 2019-10-01, § 81PDF (pdf, 5.2 MB)

Protokoll från KLU Beslut om samråd 2021-01-26 §4PDF (pdf, 9.3 MB)

Detaljplan Bågskytten

Lagakraftvunna planhandlingar

Laga kraft bevis DP Bågskytten 2020-12-23PDF (pdf, 1.2 MB)

DP Bågskytten planbeskrivning - laga kraftPDF (pdf, 2.6 MB)

DP Bågskytten plankarta - laga kraftPDF (pdf, 314.5 kB)

Granskningsutlåtande 2020-10-2PDF (pdf, 122.1 kB)2

Bilaga granskningsutlåtande_2020-10-22 PDF (pdf, 1.1 MB)

PM-Kulturmiljö med bilagor rev 2020-10-22PDF (pdf, 1.1 MB)

Illustrationskarta A3 Bågskytten Kyrkheden 5 1PDF (pdf, 659.7 kB)

Antagna planhandlingar detaljplan Båskytten

Beslut att anta förslag till detaljplan Bågskytten 2020-11-30PDF (pdf, 12.6 MB)

Detaljplan Bågskytten antagande planbeskrivning PDF (pdf, 2.7 MB)

Detaljplan Bågskytten antagande plankartaPDF (pdf, 315.2 kB)

Granskningsutlåtande 2020-10-22PDF (pdf, 122.1 kB)

Bilaga granskningsutlåtande 2020-10-22PDF (pdf, 1.1 MB)

PM Kulturmiljö med bilagor 2020-10-22PDF (pdf, 30.8 MB)

Protokoll anslagsbevis PDF (pdf, 99 kB)

Granskningshandlingar detaljplan Bågskytten

InnehållsförteckningPDF (pdf, 47.5 kB)

Planbeskrivning granskningshandling 2020-05-26PDF (pdf, 4.2 MB)

Plankarta granskningshandling 2020-05-26PDF (pdf, 314.4 kB)

Planområdesgräns (DWG-fil)öppnas i nytt fönster

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 2.2 MB)

PM-Kulturmiljö 2020-05-26PDF (pdf, 69.4 MB)

Illustrationskarta exempel 2020-05-14PDF (pdf, 659.7 kB)

KS beslut § 93 2020-06-15PDF (pdf, 375 kB)

Samrådshandlingar detaljplan Bågskytten

InnehållsförteckningPDF (pdf, 68.2 kB)

Planbeskrivning, samrådshandling 2019-08-22 med bilagor:PDF (pdf, 3.5 MB)

Plankarta, samrådshandling 2019-08-22PDF (pdf, 227.2 kB)

Grundkarta, 2019-06-26PDF (pdf, 161.6 kB)

Fastighetsförteckning samrådskrets 2019-06-20PDF (pdf, 89.1 kB)

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 194.1 kB)

Underrättelse om samrådPDF (pdf, 194.8 kB)

Beslut om samråd, kommunledningsutskottet (KLU) § 79, 2019-09-03PDF (pdf, 201 kB)

Tidigare beslut om planuppdrag, KS 2013-01-31PDF (pdf, 104.1 kB)

Övriga dokument (kan begäras ut):

Hagfors kommuns Trafiknätsanalys (beslut KS § 28 2000-03-14)

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019)

Detaljplan Metanolfabrik

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Härmed informerar Hagfors kommun att detaljplan Metanolfabrik har vunnit laga kraft den 20 februari 2020.

Lagakraftbevis med beslutlänk till annan webbplats (pdf, 6.7 MB)

Ändring av DP metanolfabriken - plankarta med tillägg till planbestämmelser A1länk till annan webbplats (pdf, 734.6 kB)

Ändring av DP metanolfabriken - tillägg till planbeskrivninglänk till annan webbplats (pdf, 662.9 kB)

Utlåtande 2019-12-18länk till annan webbplats (pdf, 185.3 kB)

Samrådsredogörelse laga kraft 2020-02-20länk till annan webbplats (pdf, 11.6 MB)

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösninglänk till annan webbplats

Antagna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ändring genom tillägg för detaljplan Metanolfabrik i Hagfors. Här hittar du planhandlingar rörande detaljplanen.

AnslagsbevisPDF (pdf, 456.3 kB)

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösningPDF (pdf, 71.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 45.3 MB)

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

Antagandebeslut § 3 2020-01-27PDF (pdf, 4.7 MB)

Antagandehandling A1 PlankartaPDF (pdf, 930.9 kB)

Antagandehandling A3 PlankartaPDF (pdf, 916.4 kB)

Antagandehandling Ändring genom tillägg till planbeskrivning, samrådsredogörelse m bilagorPDF (pdf, 12.8 MB)

Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02PDF (pdf, 120.6 kB)

Fastighetsförteckning, Utpelad samrådskrets, Underrättelse om samrådPDF (pdf, 5.8 MB)

Hagfors kommuns utlåtande 2017-12-18 (19)PDF (pdf, 183.8 kB)

SändlistaPDF (pdf, 75.6 kB)

Samrådshandlingar detaljplan Metanolfabrik

Underrättelse om samrådPDF (pdf, 160 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 45.3 MB)

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

KartbildPDF (pdf, 2.7 MB)

Sändlista samrådskrets med bilagorPDF (pdf, 1.7 MB)

Beslut om planbesked, samråd § 91, 2019-10-29PDF (pdf, 164.2 kB)


Detaljplan Primusparkeringen

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Primusparkeringen, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidanPDF (pdf, 113.4 kB)

2. LagakraftbevisPDF (pdf, 6.6 MB)

3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

4. PlankartaPDF (pdf, 223.3 kB)

Antagna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

InnehållsförteckningPDF (pdf, 53.8 kB)

1a. Antagandebeslut KF § 85 2019-09-30PDF (pdf, 3.3 MB)

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30PDF (pdf, 21.2 kB)

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02PDF (pdf, 907.8 kB)

2. Planbeskrivning antagandehandlingPDF (pdf, 2.3 MB)

3. PlankartaPDF (pdf, 223.9 kB)

4. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 461.4 kB)

9. Sakägarkrets fastighetsförteckning kartbilagaPDF (pdf, 111.4 kB)

10. FastighetsförteckningPDF (pdf, 297.3 kB)

Granskningshandlingar detaljplan Primusparkeringen

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 173.8 kB)

Inbjudan till granskningPDF (pdf, 172.8 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 69.7 kB)

KS-beslut § 66 2019-06-10 att godkänna handlingar för granskningPDF (pdf, 1.9 MB)

Planbeskrivning 2019-05-17 inkl behovsbedömning och geotekniskt PMPDF (pdf, 2.9 MB)

Plankarta A3-L 2019-05-17PDF (pdf, 208.2 kB)

Samrådsredogörelse reviderad 2019-05-20PDF (pdf, 622.4 kB)

Samrådshandlingar detaljplan Primusparkeringen

Underrättelse om samråd 2019-02-25PDF (pdf, 123 kB)

Inbjudan till samråd 2019-02-25PDF (pdf, 122.9 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 69.7 kB)

Beslut om samråd KLU § 26 2019-02-26PDF (pdf, 4.2 MB)

Planbeskrivning samråd inkl behovsbedömning och geotekniskt PMPDF (pdf, 2.3 MB)

Plankarta samråd A3PDF (pdf, 526.9 kB)

Grundkarta samråd A3PDF (pdf, 199.8 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

Beslut om planbesked SBU § 56 2018-08-28PDF (pdf, 1.5 MB)

Detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidanPDF (pdf, 113.3 kB)

2. LagakraftbevisPDF (pdf, 4.8 MB)

3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

4. PlankartaPDF (pdf, 428.8 kB)

6. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 2.6 MB)

Antagna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

InnehållsförteckningPDF (pdf, 53 kB)

1a. Antagandebeslut KF § 84 2019-09-30PDF (pdf, 2.3 MB)

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30PDF (pdf, 338.4 kB)

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02PDF (pdf, 121.3 kB)

2. Planbeskrivning antagandehandlingPDF (pdf, 8.1 MB)

3. PlankartaPDF (pdf, 427.3 kB)

4. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 288.2 kB)

Granskningshandlingar Gamla badhustomten i Ekshärad

Inbjudan till granskning Gamla badhustomten i EkshäradPDF (pdf, 151.2 kB)

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 152.2 kB)

Innehållsförteckning granskning Gamla badhustomtenPDF (pdf, 90.4 kB)

Planbeskrivning PB_DP Gamla badhustomtenPDF (pdf, 90.4 kB)

Plankarta PK_DP Gamla badhustomtenPDF (pdf, 433.5 kB)

Samrådsredogörelse slutdaterad 2019-03-22PDF (pdf, 904.2 kB)

Tidigare beslutade handlingar:

Grundkarta samråd 2018-10-23PDF (pdf, 577.8 kB)

Behovsbedömning samråd 2018-10-23PDF (pdf, 363.4 kB)

Fastighetsförteckning samråd 2018-10-23PDF (pdf, 18.8 kB)

Samrådskrets samråd 2018-10-23PDF (pdf, 635.6 kB)

Tidigare beslut:

Beslut om planbesked SBU § 22, 2018-03-27PDF (pdf, 195.9 kB)

Beslut om samråd SBU § 87, 2018-10-30PDF (pdf, 3.9 MB)

Beslut om granskning KS § 80, 2019-04-15PDF (pdf, 152.2 kB)

Detaljplan Bryggan

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Bryggan

Innehållsförteckning - laga kraft vunnen detaljplanPDF (pdf, 68.6 kB)

Lagakraftbevis 2019-04-18PDF (pdf, 5.8 MB)

Planbeskrivning DP BrygganPDF (pdf, 2.2 MB)

Plankarta A3-LPDF (pdf, 212 kB)

Grundkarta A3-LPDF (pdf, 176.4 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

Behovsbedömning 2014-05-19PDF (pdf, 1.7 MB)

Granskningsutlåtande II 2019-02-18PDF (pdf, 471.5 kB)

Granskningsutlåtande I 2018-10-23PDF (pdf, 732.3 kB)

Samrådsredogörelse 2014-05-19PDF (pdf, 544.9 kB)

Detaljplan kvarteret Cykeln

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan kvarteret Cykeln

Innehållsförteckning - lagakrafthandlingarPDF (pdf, 90 kB)

Lagakraftbevis 2019-03-21, med KF beslut §8 2019-02-25 samt Länsstyrelsens beslut att inte pröva KF beslut att anta detaljplanenPDF (pdf, 593 kB)

Planbeskrivning DP kv. Cykeln, laga kraftPDF (pdf, 4.3 MB)

Plankarta DP kv. Cykeln A1, laga kraftPDF (pdf, 235.6 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

13007374 Kv Cykeln 2 PM buller, 20181213PDF (pdf, 1.1 MB)

PM trafikbullerutredning Cykeln 1, 20180112PDF (pdf, 1.6 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 1PDF (pdf, 19.2 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 2 o 1PDF (pdf, 16.3 MB)

Behovsbedömning 20170125 med tekn PM geoteknikPDF (pdf, 240.4 kB)

Grundkarta A2PDF (pdf, 212.9 kB)

Samrådsredogörelse 2018-04-16PDF (pdf, 1.3 MB)

Granskningsutlåtande 2018-12-10PDF (pdf, 556.5 kB)

Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun via 0563-185 00 (växel).

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.

Detaljplan Cirkusplatsen


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Cirkusplatsen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Cirkusplatsen (Hagfors 2:194 m fl) Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 7 maj 2019.

Detaljplanen har översänts till Länsstyrelsen och Lantmäteriet enligt 5 kap 32 § plan- och bygglagen för arkivering och registrering. Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis). Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Laga kraftbevisPDF (pdf, 3.4 MB)

Plankarta 2019-05-07PDF (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning 2019-05-07PDF (pdf, 2.7 MB)

Handlingar detaljplan Cirkusplatsen

2a. Granskningsutlåtande 20180817PDF (pdf, 47.7 kB)

2b. Bilaga till granskningsutlåtande 20180817_PDF (pdf, 439.2 kB)

3. Plankarta antagande Layout1PDF (pdf, 811.3 kB)

4. Planbeskrivning Antagande Hagfors 2018-08-17 ver 2PDF (pdf, 2.1 MB)

5. GrundkartaPDF (pdf, 104.5 kB)

6. BehovsbedömningPDF (pdf, 149.2 kB)

7. Fastighetsförteckning med kartbilagaPDF (pdf, 18.8 kB)

8a. Geoteknisk PMPDF (pdf, 6.1 MB)

8b. PM Grundläggning av byggnad för handel HagforsPDF (pdf, 175.6 kB)

9. Naturvärdesbedömning_Cirkusplatsen_ inventering (1)PDF (pdf, 90.3 kB)

10. Samrådsredogörelse DP CirkusplatsenPDF (pdf, 940.8 kB)

11a. Beslut om granskning KS 20180409 § 44PDF (pdf, 3.2 MB)

11b. SBU-beslut 20170926 § 80PDF (pdf, 174.3 kB)

11c. Beslut planbesked sbu § 2 2017-01-31PDF (pdf, 98.4 kB)

12a. ÖD. Beslut aktualitetsförklaring ÖPPDF (pdf, 194.7 kB)

12b. ÖD Beslut trafikanalys ks0003PDF (pdf, 110.5 kB)

____________

Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

Planeringsarkitekt
Annika Ekblom
0563-185 39
annika.ekblom@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef
Louise Sjöholm
0563-187 14
louise.sjoholm@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se