Hjälptjänster

logo

Detaljplaner

Här publiceras antagningshandlingar för detaljplaner.

detaljplaner

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Härmed informerar Hagfors kommun att detaljplan Metanolfabrik har vunnit laga kraft den 20 februari 2020.

Lagakraftbevis med beslutlänk till annan webbplats (pdf, 6.7 MB)

Ändring av DP metanolfabriken - plankarta med tillägg till planbestämmelser A1länk till annan webbplats (pdf, 734.6 kB)

Ändring av DP metanolfabriken - tillägg till planbeskrivninglänk till annan webbplats (pdf, 662.9 kB)

Utlåtande 2019-12-18länk till annan webbplats (pdf, 185.3 kB)

Samrådsredogörelse laga kraft 2020-02-20länk till annan webbplats (pdf, 11.6 MB)

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösninglänk till annan webbplats


Antagna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ändring genom tillägg för detaljplan Metanolfabrik i Hagfors. Här hittar du planhandlingar rörande detaljplanen.

AnslagsbevisPDF (pdf, 456.3 kB)

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösningPDF (pdf, 71.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 45.3 MB)

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

Antagandebeslut § 3 2020-01-27PDF (pdf, 4.7 MB)

Antagandehandling A1 PlankartaPDF (pdf, 930.9 kB)

Antagandehandling A3 PlankartaPDF (pdf, 916.4 kB)

Antagandehandling Ändring genom tillägg till planbeskrivning, samrådsredogörelse m bilagorPDF (pdf, 12.8 MB)

Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02PDF (pdf, 120.6 kB)

Fastighetsförteckning, Utpelad samrådskrets, Underrättelse om samrådPDF (pdf, 5.8 MB)

Hagfors kommuns utlåtande 2017-12-18 (19)PDF (pdf, 183.8 kB)

SändlistaPDF (pdf, 75.6 kB)


Samrådshandlingar detaljplan Metanolfabrik

Underrättelse om samrådPDF (pdf, 160 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 45.3 MB)

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

KartbildPDF (pdf, 2.7 MB)

Sändlista samrådskrets med bilagorPDF (pdf, 1.7 MB)

Beslut om planbesked, samråd § 91, 2019-10-29PDF (pdf, 164.2 kB)


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Primusparkeringen, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidanPDF (pdf, 113.4 kB)

2. LagakraftbevisPDF (pdf, 6.6 MB)

3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

4. PlankartaPDF (pdf, 223.3 kB)

 

Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut rörande detaljplanen finner du längre ned på sidan. Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

 

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidanPDF (pdf, 113.3 kB)

2. LagakraftbevisPDF (pdf, 4.8 MB)

3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

4. PlankartaPDF (pdf, 428.8 kB)

6. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 2.6 MB)

Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut rörande detaljplanen finner du längre ned på sidan. Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.


Antagna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

InnehållsförteckningPDF (pdf, 53.8 kB)

1a. Antagandebeslut KF § 85 2019-09-30PDF (pdf, 3.3 MB)

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30PDF (pdf, 21.2 kB)

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02PDF (pdf, 907.8 kB)

2. Planbeskrivning antagandehandlingPDF (pdf, 2.3 MB)

3. PlankartaPDF (pdf, 223.9 kB)

4. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 461.4 kB)

9. Sakägarkrets fastighetsförteckning kartbilagaPDF (pdf, 111.4 kB)

10. FastighetsförteckningPDF (pdf, 297.3 kB)

 

Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut rörande detaljplan för Primusparkeringen finner du längre ner på sidan.

 

Antagna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

InnehållsförteckningPDF (pdf, 53 kB)

1a. Antagandebeslut KF § 84 2019-09-30PDF (pdf, 2.3 MB)

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30PDF (pdf, 338.4 kB)

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02PDF (pdf, 121.3 kB)

2. Planbeskrivning antagandehandlingPDF (pdf, 8.1 MB)

3. PlankartaPDF (pdf, 427.3 kB)

4. GranskningsutlåtandePDF (pdf, 288.2 kB)

 

Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut rörande detaljplan för Primusparkeringen finner du längre ner på sidan.

 

Samrådshandlingar detaljplan Bågskytten

InnehållsförteckningPDF (pdf, 68.2 kB)

Planbeskrivning, samrådshandling 2019-08-22 med bilagor:PDF (pdf, 3.5 MB)

  • Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-08-05
  • PM Geotekniska synpunkter 2019-06-25

Plankarta, samrådshandling 2019-08-22PDF (pdf, 227.2 kB)

Grundkarta, 2019-06-26PDF (pdf, 161.6 kB)

Fastighetsförteckning samrådskrets 2019-06-20PDF (pdf, 89.1 kB)

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 194.1 kB)

Underrättelse om samrådPDF (pdf, 194.8 kB)

Beslut om samråd, kommunledningsutskottet (KLU) § 79, 2019-09-03PDF (pdf, 201 kB)

Tidigare beslut om planuppdrag, KS 2013-01-31PDF (pdf, 104.1 kB)

 

Granskningshandlingar Primusparkeringen

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 173.8 kB)

Inbjudan till granskningPDF (pdf, 172.8 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 69.7 kB)

KS-beslut § 66 2019-06-10 att godkänna handlingar för granskningPDF (pdf, 1.9 MB)

Planbeskrivning 2019-05-17 inkl behovsbedömning och geotekniskt PMPDF (pdf, 2.9 MB)

Plankarta A3-L 2019-05-17PDF (pdf, 208.2 kB)

Samrådsredogörelse reviderad 2019-05-20PDF (pdf, 622.4 kB)


Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut finner du längre ner på sidan.


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Cirkusplatsen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Cirkusplatsen (Hagfors 2:194 m fl) Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 7 maj 2019.

Detaljplanen har översänts till Länsstyrelsen och Lantmäteriet enligt 5 kap 32 § plan- och bygglagen för arkivering och registrering. Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis). Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Laga kraftbevisPDF (pdf, 3.4 MB)

Plankarta 2019-05-07PDF (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning 2019-05-07PDF (pdf, 2.7 MB)


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Bryggan

Innehållsförteckning - laga kraft vunnen detaljplanPDF (pdf, 68.6 kB)

Lagakraftbevis 2019-04-18PDF (pdf, 5.8 MB)

Planbeskrivning DP BrygganPDF (pdf, 2.2 MB)

Plankarta A3-LPDF (pdf, 212 kB)

Grundkarta A3-LPDF (pdf, 176.4 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

Behovsbedömning 2014-05-19PDF (pdf, 1.7 MB)

Granskningsutlåtande II 2019-02-18PDF (pdf, 471.5 kB)

Granskningsutlåtande I 2018-10-23PDF (pdf, 732.3 kB)

Samrådsredogörelse 2014-05-19PDF (pdf, 544.9 kB)


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan kvarteret Cykeln

Innehållsförteckning - lagakrafthandlingarPDF (pdf, 90 kB)

Lagakraftbevis 2019-03-21, med KF beslut §8 2019-02-25 samt Länsstyrelsens beslut att inte pröva KF beslut att anta detaljplanenPDF (pdf, 593 kB)

Planbeskrivning DP kv. Cykeln, laga kraftPDF (pdf, 4.3 MB)

Plankarta DP kv. Cykeln A1, laga kraftPDF (pdf, 235.6 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

13007374 Kv Cykeln 2 PM buller, 20181213PDF (pdf, 1.1 MB)

PM trafikbullerutredning Cykeln 1, 20180112PDF (pdf, 1.6 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 1PDF (pdf, 19.2 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 2 o 1PDF (pdf, 16.3 MB)

Behovsbedömning 20170125 med tekn PM geoteknikPDF (pdf, 240.4 kB)

Grundkarta A2PDF (pdf, 212.9 kB)

Samrådsredogörelse 2018-04-16PDF (pdf, 1.3 MB)

Granskningsutlåtande 2018-12-10PDF (pdf, 556.5 kB)


Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun via 0563-185 00 (växel).

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-03-18

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se