Hjälptjänster

logo

Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen är en del av kommunens översiktsplan, styrande på ett övergripande plan.

Naturvårdsplanen är vägledande vid kommunal planering av mark- och vattenanvändning samt kompletterar översiktsplanen med ramar, riktlinjer och åtgärdsplaner för naturvården. Naturvårdsplanen anger mål och strategier för kommunens naturvårdsarbete. Naturvårdsplanen ska även bidra till ökad kännedom om naturvård och naturen i kommunen.

Naturvårds- och friluftsplan 2021

Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade 2019-05-27 att inleda samråd av FÖRSLAG TILL REVIDERAD NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLAN som är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Hagfors kommun (2002). Förslaget översändes härmed för samråd enligt 3 kap. 8§ PBL.

Planen är en revidering av tidigare naturvårdsplan (2011) med nytt tillägg av friluftsplan. Naturvårds- och friluftsplanen är ett led i kommunens arbete med att ge vägledning vid kommunal planering av mark- och vattenanvändning. Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för det kommunala arbetet med naturvård och friluftsliv. Planen ska även bidra till ökad kännedom om naturen och friluftslivet i Hagfors kommun.

Samråd har pågått 2019-06-28 till och med 2019-09-30.

Samrådshandlingar reviderad naturvårds- och friluftsplan

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 365.4 kB) och protokoll från KLUPDF (pdf, 164.2 kB)

Bilaga till samrådsredogörelsePDF (pdf, 1.7 MB)

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 175.8 kB)

Naturvårds- och friluftsplan del 1 - Mål och strategierPDF (pdf, 899.5 kB)

Naturvårds- och friluftsplan del 2 - Natur och friluftsliv i Hagfors kommunPDF (pdf, 2.2 MB)

Naturvårds- och friluftsplan del 3 - Objektskatalog över värdefulla natur- och friluftsområdenPDF (pdf, 1.1 MB)

Bilaga A: Människan i landskapetPDF (pdf, 229.7 kB)

Bilaga B: Hotade och fridlysta arter i Hagfors kommunPDF (pdf, 1.9 MB)

Bilaga C: Sjöar och vattendrag i Hagfors kommunPDF (pdf, 4.1 MB)

SändlistaPDF (pdf, 106.5 kB)

Du som har synpunkter på förslaget till reviderad naturvårds- och friluftsplan ska
framföra dessa skriftligen till nedanstående postadress eller e-postadress så att
synpunkter är Hagfors kommun tillhanda senast den 30 september 2019.

E-post: kommun@hagfors.se
Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Naturvårdsplan 2011

Planens innehåll
En bakgrund ges till hur naturlandskapet har utvecklats från istiden och fram till idag. En beskrivning av landskapets historiska förändring görs. Varje naturtyp med dess lokala värden och hot har ett eget kapitel, med mål och strategier uppsatta för det kommunens naturvårdsarbete. Vatten har getts ett stort utrymme, där delavrinningsområden beskrivs med en sammanställning över vattnets ekologiska status, orsaken till bedömningen och prioriterade åtgärder i bilaga.

Kommunens avsikt, formulerad i översiktsplanen att utveckla våra riksintressen fördjupas. Särskild vikt läggs vid den biologiska mångfalden i kommunen och kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper beskrivs. Beskrivningar av skyddsvärda naturområden och en lista över hotade arter redovisas separat i bilagor.

Här kan du hämta naturvårdsplanen (2011)
HuvuddokumentPDF (pdf, 4.7 MB)
Bilaga 1 Mål och riktlinjerPDF (pdf, 766.9 kB)
Bilaga 2 Sjöar och vattendragPDF (pdf, 6.5 MB)
Bilaga 3 A Objektsbeskrivningar riksintressen, skogPDF (pdf, 5 MB)
Bilaga 3 B Objektsbeskrivningar odlingslandskapet, våtmarker och vandingslederPDF (pdf, 6.5 MB)
Hotade arterPDF (pdf, 1.9 MB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se