Hjälptjänster

logo

Naturvårdsplan

Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan är ett kommunstrategiskt dokument som lägesbeskriver områden med höga naturvärden och friluftsvärden spridda över hela kommunens yta, med syfte att ge förutsättningar för hantering av markfrågor som berör dessa utpekade områden.

Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för det kommunala arbetet med naturvård och friluftsliv. Planen ska även bidra till ökad kännedom om naturen och friluftslivet i Hagfors kommun.

Naturvårds- och friluftsplan 2021

Hagfors kommun naturvårds och friluftsplan är ute för granskning mellan 19 april-31 maj 2021. Observera att planen enligt beslut efter samrådet inte längre är en del av ÖP. Hagfors kommun håller på att ta fram en ny ÖP och naturvårds- och friluftsaspekterna ur plansynpunkt kommer införlivas i denna process istället och synpunkterna från samrådet kommer lyftas med även här. Naturvårdsplanen kommer istället fungera som ett fritt stående underlag i form av ett kommunstrategiskt dokument.

Granskningshandlingar förslag till Naturvårds- och friluftsplan

Inbjudan till granskningPDF (pdf, 130.1 kB)

Naturvårds- & Friluftsplan Del 1 Mål och strategierPDF (pdf, 14.5 MB)

Naturvårds- & Friluftsplan Del 2 Natur och friluftslivPDF (pdf, 22.7 MB)

Naturvårds- & Friluftsplan Del 3 ObjektskatalogPDF (pdf, 101.4 MB)

Bilaga A Hotade och fridlysta arterPDF (pdf, 11.7 MB)

Bilaga B Sjöar och vattendrag PDF (pdf, 21.7 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 333.6 kB) och protokoll från KLUPDF (pdf, 164.2 kB)

Bilaga till samrådsredogörelsePDF (pdf, 1.7 MB)

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 175.8 kB)

SändlistaPDF (pdf, 106.5 kB)

Synpunkter välkomnas

Alla är välkomna att inkomma med synpunkter.

Om du vill lämna in en synpunkt på det nya förslaget till Naturvårds- och friluftsplan så ska denna framföras skriftligen till nedanstående e-post eller postadres och vara oss tillhanda senast den 31 maj 2021.

E-post: kommun@hagfors.se
Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Naturvårdsplan 2011

Planens innehåll
En bakgrund ges till hur naturlandskapet har utvecklats från istiden och fram till idag. En beskrivning av landskapets historiska förändring görs. Varje naturtyp med dess lokala värden och hot har ett eget kapitel, med mål och strategier uppsatta för det kommunens naturvårdsarbete. Vatten har getts ett stort utrymme, där delavrinningsområden beskrivs med en sammanställning över vattnets ekologiska status, orsaken till bedömningen och prioriterade åtgärder i bilaga.

Kommunens avsikt, formulerad i översiktsplanen att utveckla våra riksintressen fördjupas. Särskild vikt läggs vid den biologiska mångfalden i kommunen och kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper beskrivs. Beskrivningar av skyddsvärda naturområden och en lista över hotade arter redovisas separat i bilagor.

Här kan du hämta naturvårdsplanen (2011)
HuvuddokumentPDF (pdf, 4.7 MB)
Bilaga 1 Mål och riktlinjerPDF (pdf, 766.9 kB)
Bilaga 2 Sjöar och vattendragPDF (pdf, 6.5 MB)
Bilaga 3 A Objektsbeskrivningar riksintressen, skogPDF (pdf, 5 MB)
Bilaga 3 B Objektsbeskrivningar odlingslandskapet, våtmarker och vandingslederPDF (pdf, 6.5 MB)
Hotade arterPDF (pdf, 1.9 MB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se