logo

Detaljplaner

Här publiceras antagningshandlingar för detaljplaner. Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

detaljplaner

Detaljplan Gustavagården (Geijersholm 1:9)

Granskning har pågått mellan 2021-10-13 och 2021-10-28.

Underrättelse inför antagande

Förslag till detaljplan för Gustavagården (Geijersholm 1:9 och del av 1:37).

Underrättelse inför antagande Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 124.2 kB)

Granskningsutlåtande 2021-11-17 Pdf, 135.6 kB. (Pdf, 135.6 kB)

Planbeskrivning Gustavagården 2021-11-17 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.7 MB)

Plankarta Gustavagården 2021-11-17 Pdf, 455.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 455.2 kB)

Bilaga till granskningsutlåtande DP Gustavagården Pdf, 793.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 793.3 kB)

Granskningshandlingar detaljplan Gustavagården

Innehållsförteckning över planhandlingar  Pdf, 865.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 865.2 kB)

Beslut om granskning 2021-09-13 Pdf, 377.1 kB. (Pdf, 377.1 kB)

Underrättelse om granskning Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 147.5 kB)

Sändlista Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90.8 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.3 MB)

Planbeskrivning granskningshandling Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB)

Plankarta granskningshandling Pdf, 401.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 401.5 kB)

PM Geoteknik Pdf, 617.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 617.8 kB)

Annons lokalpress Pdf, 202.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 202.4 kB)

Samrådshandlingar förslag till detaljplan

Förteckning över samtliga samrådshandlingar Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92.1 kB)

Underrättelse om samråd Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160.9 kB)

Inbjudan till samråd Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160.7 kB)

Sändlista Pdf, 137.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 137.4 kB)

Planbeskrivning detaljplan Gustavagården 2020-12-21 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.2 MB)

Plankarta detaljplan Gustavagården 2020-12-17 Pdf, 331.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 331.5 kB)

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 570.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 570.4 kB)

Fastighetsförteckning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Protokoll från KLU Beslut om planbesked 2019-10-01, § 81 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.2 MB)

Protokoll från KLU Beslut om samråd 2021-01-26 §4 Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.3 MB)

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Detaljplan Bågskytten

Lagakraftvunna planhandlingar

Laga kraft bevis DP Bågskytten 2020-12-23 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

DP Bågskytten planbeskrivning - laga kraft Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.6 MB)

DP Bågskytten plankarta - laga kraft Pdf, 314.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 314.5 kB)

Granskningsutlåtande 2020-10-2 Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122.1 kB)2

Bilaga granskningsutlåtande_2020-10-22 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

PM-Kulturmiljö med bilagor rev 2020-10-22 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Illustrationskarta A3 Bågskytten Kyrkheden 5 1 Pdf, 659.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 659.7 kB)

Antagna planhandlingar detaljplan Båskytten

Beslut att anta förslag till detaljplan Bågskytten 2020-11-30 Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.6 MB)

Detaljplan Bågskytten antagande planbeskrivning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.7 MB)

Detaljplan Bågskytten antagande plankarta Pdf, 315.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 315.2 kB)

Granskningsutlåtande 2020-10-22 Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122.1 kB)

Bilaga granskningsutlåtande 2020-10-22 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

PM Kulturmiljö med bilagor 2020-10-22 Pdf, 30.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 30.8 MB)

Protokoll anslagsbevis Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99 kB)

Granskningshandlingar detaljplan Bågskytten

Innehållsförteckning Pdf, 47.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 47.5 kB)

Planbeskrivning granskningshandling 2020-05-26 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.2 MB)

Plankarta granskningshandling 2020-05-26 Pdf, 314.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 314.4 kB)

Planområdesgräns (DWG-fil) Öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

PM-Kulturmiljö 2020-05-26 Pdf, 69.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 69.4 MB)

Illustrationskarta exempel 2020-05-14 Pdf, 659.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 659.7 kB)

KS beslut § 93 2020-06-15 Pdf, 375 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 375 kB)

Samrådshandlingar detaljplan Bågskytten

Innehållsförteckning Pdf, 68.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 68.2 kB)

Planbeskrivning, samrådshandling 2019-08-22 med bilagor: Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.5 MB)

Plankarta, samrådshandling 2019-08-22 Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 227.2 kB)

Grundkarta, 2019-06-26 Pdf, 161.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 161.6 kB)

Fastighetsförteckning samrådskrets 2019-06-20 Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 89.1 kB)

Inbjudan till samråd Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 194.1 kB)

Underrättelse om samråd Pdf, 194.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 194.8 kB)

Beslut om samråd, kommunledningsutskottet (KLU) § 79, 2019-09-03 Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 201 kB)

Tidigare beslut om planuppdrag, KS 2013-01-31 Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 104.1 kB)

Övriga dokument (kan begäras ut):

Hagfors kommuns Trafiknätsanalys (beslut KS § 28 2000-03-14)

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019)

Detaljplan Metanolfabrik

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Härmed informerar Hagfors kommun att detaljplan Metanolfabrik har vunnit laga kraft den 20 februari 2020.

Lagakraftbevis med beslut Länk till annan webbplats. (pdf, 6.7 MB)

Ändring av DP metanolfabriken - plankarta med tillägg till planbestämmelser A1 Länk till annan webbplats. (pdf, 734.6 kB)

Ändring av DP metanolfabriken - tillägg till planbeskrivning Länk till annan webbplats. (pdf, 662.9 kB)

Utlåtande 2019-12-18 Länk till annan webbplats. (pdf, 185.3 kB)

Samrådsredogörelse laga kraft 2020-02-20 Länk till annan webbplats. (pdf, 11.6 MB)

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösning Länk till annan webbplats.

Antagna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ändring genom tillägg för detaljplan Metanolfabrik i Hagfors. Här hittar du planhandlingar rörande detaljplanen.

Anslagsbevis Pdf, 456.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 456.3 kB)

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösning Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 71.5 kB)

Planbeskrivning Pdf, 45.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 45.3 MB)

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Antagandebeslut § 3 2020-01-27 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.7 MB)

Antagandehandling A1 Plankarta Pdf, 930.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 930.9 kB)

Antagandehandling A3 Plankarta Pdf, 916.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 916.4 kB)

Antagandehandling Ändring genom tillägg till planbeskrivning, samrådsredogörelse m bilagor Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.8 MB)

Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02 Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 120.6 kB)

Fastighetsförteckning, Utpelad samrådskrets, Underrättelse om samråd Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.8 MB)

Hagfors kommuns utlåtande 2017-12-18 (19) Pdf, 183.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 183.8 kB)

Sändlista Pdf, 75.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 75.6 kB)

Samrådshandlingar detaljplan Metanolfabrik

Underrättelse om samråd Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160 kB)

Planbeskrivning Pdf, 45.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 45.3 MB)

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Kartbild Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.7 MB)

Sändlista samrådskrets med bilagor Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Beslut om planbesked, samråd § 91, 2019-10-29 Pdf, 164.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 164.2 kB)


Detaljplan Primusparkeringen

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Primusparkeringen, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidan Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113.4 kB)

2. Lagakraftbevis Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)

3. Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

4. Plankarta Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 223.3 kB)

Antagna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

Innehållsförteckning Pdf, 53.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 53.8 kB)

1a. Antagandebeslut KF § 85 2019-09-30 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.3 MB)

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30 Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 21.2 kB)

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02 Pdf, 907.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 907.8 kB)

2. Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.3 MB)

3. Plankarta Pdf, 223.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 223.9 kB)

4. Granskningsutlåtande Pdf, 461.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 461.4 kB)

9. Sakägarkrets fastighetsförteckning kartbilaga Pdf, 111.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111.4 kB)

10. Fastighetsförteckning Pdf, 297.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 297.3 kB)

Granskningshandlingar detaljplan Primusparkeringen

Underrättelse om granskning Pdf, 173.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 173.8 kB)

Inbjudan till granskning Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 172.8 kB)

Innehållsförteckning Pdf, 69.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 69.7 kB)

KS-beslut § 66 2019-06-10 att godkänna handlingar för granskning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)

Planbeskrivning 2019-05-17 inkl behovsbedömning och geotekniskt PM Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)

Plankarta A3-L 2019-05-17 Pdf, 208.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 208.2 kB)

Samrådsredogörelse reviderad 2019-05-20 Pdf, 622.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 622.4 kB)

Samrådshandlingar detaljplan Primusparkeringen

Underrättelse om samråd 2019-02-25 Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 123 kB)

Inbjudan till samråd 2019-02-25 Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122.9 kB)

Innehållsförteckning Pdf, 69.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 69.7 kB)

Beslut om samråd KLU § 26 2019-02-26 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.2 MB)

Planbeskrivning samråd inkl behovsbedömning och geotekniskt PM Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.3 MB)

Plankarta samråd A3 Pdf, 526.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 526.9 kB)

Grundkarta samråd A3 Pdf, 199.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 199.8 kB)

Fastighetsförteckning Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.8 kB)

Beslut om planbesked SBU § 56 2018-08-28 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidan Pdf, 113.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113.3 kB)

2. Lagakraftbevis Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.8 MB)

3. Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

4. Plankarta Pdf, 428.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 428.8 kB)

6. Granskningsutlåtande Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.6 MB)

Antagna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Innehållsförteckning Pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 53 kB)

1a. Antagandebeslut KF § 84 2019-09-30 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.3 MB)

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30 Pdf, 338.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 338.4 kB)

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02 Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121.3 kB)

2. Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.1 MB)

3. Plankarta Pdf, 427.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 427.3 kB)

4. Granskningsutlåtande Pdf, 288.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 288.2 kB)

Granskningshandlingar Gamla badhustomten i Ekshärad

Inbjudan till granskning Gamla badhustomten i Ekshärad Pdf, 151.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 151.2 kB)

Underrättelse om granskning Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 152.2 kB)

Innehållsförteckning granskning Gamla badhustomten Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90.4 kB)

Planbeskrivning PB_DP Gamla badhustomten Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90.4 kB)

Plankarta PK_DP Gamla badhustomten Pdf, 433.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 433.5 kB)

Samrådsredogörelse slutdaterad 2019-03-22 Pdf, 904.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 904.2 kB)

Tidigare beslutade handlingar:

Grundkarta samråd 2018-10-23 Pdf, 577.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 577.8 kB)

Behovsbedömning samråd 2018-10-23 Pdf, 363.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 363.4 kB)

Fastighetsförteckning samråd 2018-10-23 Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.8 kB)

Samrådskrets samråd 2018-10-23 Pdf, 635.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 635.6 kB)

Tidigare beslut:

Beslut om planbesked SBU § 22, 2018-03-27 Pdf, 195.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 195.9 kB)

Beslut om samråd SBU § 87, 2018-10-30 Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.9 MB)

Beslut om granskning KS § 80, 2019-04-15 Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 152.2 kB)

Detaljplan kvarteret Cykeln

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan kvarteret Cykeln

Innehållsförteckning - lagakrafthandlingar Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90 kB)

Lagakraftbevis 2019-03-21, med KF beslut §8 2019-02-25 samt Länsstyrelsens beslut att inte pröva KF beslut att anta detaljplanen Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 593 kB)

Planbeskrivning DP kv. Cykeln, laga kraft Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.3 MB)

Plankarta DP kv. Cykeln A1, laga kraft Pdf, 235.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 235.6 kB)

Fastighetsförteckning Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.8 kB)

13007374 Kv Cykeln 2 PM buller, 20181213 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

PM trafikbullerutredning Cykeln 1, 20180112 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 1 Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19.2 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 2 o 1 Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.3 MB)

Behovsbedömning 20170125 med tekn PM geoteknik Pdf, 240.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 240.4 kB)

Grundkarta A2 Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 212.9 kB)

Samrådsredogörelse 2018-04-16 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Granskningsutlåtande 2018-12-10 Pdf, 556.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 556.5 kB)

Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun via 0563-185 00 (växel).

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.

Detaljplan Cirkusplatsen


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Cirkusplatsen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Cirkusplatsen (Hagfors 2:194 m fl) Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 7 maj 2019.

Detaljplanen har översänts till Länsstyrelsen och Lantmäteriet enligt 5 kap 32 § plan- och bygglagen för arkivering och registrering. Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis). Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Laga kraftbevis Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)

Plankarta 2019-05-07 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning 2019-05-07 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.7 MB)

Handlingar detaljplan Cirkusplatsen

2a. Granskningsutlåtande 20180817 Pdf, 47.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 47.7 kB)

2b. Bilaga till granskningsutlåtande 20180817_ Pdf, 439.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 439.2 kB)

3. Plankarta antagande Layout1 Pdf, 811.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 811.3 kB)

4. Planbeskrivning Antagande Hagfors 2018-08-17 ver 2 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)

5. Grundkarta Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 104.5 kB)

6. Behovsbedömning Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149.2 kB)

7. Fastighetsförteckning med kartbilaga Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.8 kB)

8a. Geoteknisk PM Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.1 MB)

8b. PM Grundläggning av byggnad för handel Hagfors Pdf, 175.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 175.6 kB)

9. Naturvärdesbedömning_Cirkusplatsen_ inventering (1) Pdf, 90.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90.3 kB)

10. Samrådsredogörelse DP Cirkusplatsen Pdf, 940.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 940.8 kB)

11a. Beslut om granskning KS 20180409 § 44 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.2 MB)

11b. SBU-beslut 20170926 § 80 Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 174.3 kB)

11c. Beslut planbesked sbu § 2 2017-01-31 Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 98.4 kB)

12a. ÖD. Beslut aktualitetsförklaring ÖP Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 194.7 kB)

12b. ÖD Beslut trafikanalys ks0003 Pdf, 110.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 110.5 kB)

____________

Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

Planeringsarkitekt
Annika Ekblom
0563-185 39
annika.ekblom@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef
Louise Sjöholm
0563-187 14
louise.sjoholm@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.