logo

Naturvårdsplan

Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan är ett kommunstrategiskt dokument som lägesbeskriver områden med höga naturvärden och friluftsvärden spridda över hela kommunens yta, med syfte att ge förutsättningar för hantering av markfrågor som berör dessa utpekade områden.

Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för det kommunala arbetet med naturvård och friluftsliv. Planen ska även bidra till ökad kännedom om naturen och friluftslivet i Hagfors kommun.

Naturvårds- och friluftsplan 2021

Hagfors kommun naturvårds och friluftsplanen har varit ute på granskning mellan 19 april-7 juni 2021. Observera att planen enligt beslut efter samrådet inte längre är en del av ÖP. Hagfors kommun håller på att ta fram en ny ÖP och naturvårds- och friluftsaspekterna ur plansynpunkt kommer införlivas i denna process istället och synpunkterna från samrådet kommer lyftas med även här. Naturvårdsplanen kommer istället fungera som ett fritt stående underlag i form av ett kommunstrategiskt dokument.

Granskningshandlingar förslag till Naturvårds- och friluftsplan

Inbjudan till granskning Pdf, 130.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse om förlängd granskningstid Pdf, 126.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårds- & Friluftsplan Del 1 Mål och strategier (reviderad 210525) Pdf, 25.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårds- & Friluftsplan Del 2 Natur och friluftsliv Pdf, 22.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårds- & Friluftsplan Del 3 Objektskatalog Pdf, 119.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga A Hotade och fridlysta arter Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga B Sjöar och vattendrag Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 333.6 kB, öppnas i nytt fönster. och protokoll från KLU Pdf, 164.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till samrådsredogörelse Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Inbjudan till samråd Pdf, 175.8 kB.

Sändlista Pdf, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsplan 2011

Planens innehåll
En bakgrund ges till hur naturlandskapet har utvecklats från istiden och fram till idag. En beskrivning av landskapets historiska förändring görs. Varje naturtyp med dess lokala värden och hot har ett eget kapitel, med mål och strategier uppsatta för det kommunens naturvårdsarbete. Vatten har getts ett stort utrymme, där delavrinningsområden beskrivs med en sammanställning över vattnets ekologiska status, orsaken till bedömningen och prioriterade åtgärder i bilaga.

Kommunens avsikt, formulerad i översiktsplanen att utveckla våra riksintressen fördjupas. Särskild vikt läggs vid den biologiska mångfalden i kommunen och kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper beskrivs. Beskrivningar av skyddsvärda naturområden och en lista över hotade arter redovisas separat i bilagor.

Här kan du hämta naturvårdsplanen (2011)
Huvuddokument Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Mål och riktlinjer Pdf, 766.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Sjöar och vattendrag Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 A Objektsbeskrivningar riksintressen, skog Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 B Objektsbeskrivningar odlingslandskapet, våtmarker och vandingsleder Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Hotade arter Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad