logo

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete är inget direkt kommunalt ansvar. Men det är viktigt att kommunen arbetar med förebyggande åtgärder tillsammans med Polisen och andra aktörer för att förhindra och försvåra att människor ägnar sig åt brottslighet.

Kommunen ska arbeta för större trygghet

En kommun har inget formellt ansvar att ägna sig åt brottsförebyggande arbete.

Kommunen har ett ansvar att se till att kommunens invånare kan ta del av den service kommunen ger och då är det bra om kommunen tillsammans med framförallt Polisen, men även andra aktörer, arbetar för att skapa en större trygghet för kommuninvånarna och att brottsligheten på olika sätt motarbetas med så effektiva och samplanerade insatser som möjligt. Kommunens och Polisens framtagande av gemensamma medborgarlöften är ett led i detta arbete.

SUTOHAMU-samarbetet

Hagfors kommun arbetar tillsammans med Sunne, Torsby och Munkfors kommuner i ett gemensamt brottsförebyggande arbete. Syftet är att finna gemensamma lägesbilder över brottsligheten och att finna gemensamma arbetssätt i det förebyggande arbetet mot brottsligheten. Polisen och Länsstyrelsen i Värmland ingår som samarbetsparter i vår kommunala samverkan. I samverkan deltar tjänstepersoner från de 4 kommunerna som arbetar med brottsförebyggande arbete, föreningsfrågor, ANDT-frågor och frågor som rör våldsbejakande extremism. Respektive kommun finansierar tjänstepersonernas deltagande i samverkan. Länsstyrelsen bidrar med ett mindre ekonomiskt bidrag till gemensamma kostnader såsom konferensavgifter, lokalhyror m.m.

I Hagfors kommun arbetar vi med brottsförebyggande insatser. En kontaktperson finns placerad på Individ- och omsorgsavdelningen som samordnar arbetet kring brottsförebyggande arbete och våldsbejakande extremism. Hagfors kommun har ett Trygghetsråd vars uppgift är att samordna lägesbilderna från kommunens olika avdelningar. Rådet träffas ca 4 gånger per år och består av representanter från kommunens skola, socialtjänst, ANDT-samordning samt Polisen.

Kontaktpersonen utgör kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör brottsförebyggande arbete. Kontaktpersonen agerar även som en lots dit externa och interna aktörer kan höra av sig för att komma i kontakt med rätt verksamhet i kommunen.

Bättre kunskap om brottsförebyggande arbete

En del av det gemensamma arbetet är att höja kunskapsnivån om brottsförebyggande arbete och arbetet mot våldsbejakande extremism. För att uppnå det har de 4 kommunerna en samverkan med Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, och dess Center mot våldsbejakande extremism, CVE. Samverkan sker även med organisationen AGERA Värmland som är en ideell förening där bland andra länets alla kommuner är medlemmar. AGERA Värmland arbetar specifikt med kartläggning av den våldsbejakande extremismen i länet.

Publicerad av

Senast ändrad