Hjälptjänster

logo

Avgifter för vård och omsorg

Hagfors kommun tar ut en avgift för de insatser du får av vård- och omsorgsavdelningen. Vad du får betala bestäms av skillnaden mellan ditt förbehållsbelopp och din inkomst. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt din hyra. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är maxavgiften 2125 kronor/månad.

Hur räknas avgiften ut?

Vad du ska betala räknas ut efter de uppgifter som du lämnar till kommunen en gång om året. På den blankett du får fyller du i din inkomst, hur mycket ränta du har fått från banken och hur mycket din bostad kostar. Kommunen hämtar också uppgifter från Försäkringskassan.

Vad räknas som inkomst?

Bostadstillägg, pensions-, löne- och rörelseinkomster samt övriga inkomster som uppbärs samma år som avgiftsåret efter skatteavdrag. Ränta och annan avkastning av kapital som avser året före avgiftsåret räknas också som din inkomst efter skatteavdrag.

Gifta personers nettoinkomst räknas ihop och delas med två. Detta gäller även om man inte bor tillsammans.

Eventuella förändringar under året ska anmälas till kommunen så snart som möjligt.

Varför har jag fått ett brev om nya avgifter för äldreomsorgen?

Du som är berörd av de justerade avgifterna har fått ett brev från vård- och omsorgsförvaltningen. Brevet innehåller information om de nya avgifterna som gäller från och med den 1 januari 2020.

Hjälpmedel
Även du som har hjälpmedel från kommunen har fått ett brev eftersom vi tar ut en hyra för hjälpmedel. Från och med den 1 januari 2020 betalar du 100 kronor per månad för ett hjälpmedel eller max 200 kronor per månad oavsett antal hjälpmedel. Vill du säga upp ditt hjälpmedel kontaktar du din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Oklarheter?
Har du frågor om det utskickade brevet kontakta gärna ekonomiassistent Daniella Eriksson, 0563-188 10. Telefontid vardagar klockan 10-12.

Behöver jag fylla i blanketten Inkomst- och hyresförfrågan?

Du behöver inte fylla i blanketten, men din avgift påverkas av hur stora inkomster och utgifter du har. Genom att du fyller i blanketten för inkomst- och hyresförfrågan och lämnar in den till oss kan vi räkna ut din avgift. Om du inte fyller i blanketten kommer vi att ta ut maxtaxan. För att din avgift ska bli rätt från januari 2020 behöver du skicka in uppgifter om dina inkomster och kostnader senast 24 januari 2020.

Om du redan har skickat in dina inkomster och kostnader under 2020 behöver du inte fylla i blanketten igen. Har du däremot valt att betala högsta avgift har du nu möjlighet att lämna in uppgifter om dina inkomster och kostnader.

Lämna in dina uppgifter
Du kan lämna dina uppgifter på blanketten InkomstförfråganPDF (pdf, 96 kB)

Beslut om dina avgifter
Beslut om dina avgifter kommer med posten i mitten av februari 2020. Eftersom avgifterna förändras redan i januari kommer vi inte att skicka ut inkomstblanketter under våren 2020 som vi brukar. Du har möjlighet att överklaga beslutet.

När kommer jag att få reda på vad den nya avgiften blir?

Beslut om dina avgifter kommer med posten i mitten av februari 2020. Du har möjlighet att överklaga beslutet.

Vem påverkas av de höjda avgifterna?

Alla som har vård- och omsorgsinsatser och som har betalningsutrymme för de höjda avgifterna påverkas av förändringen, men du kommer aldrig betala mer än maxtaxan på
2 125 kronor per månad för 2020. Du har dessutom alltid rätt att behålla ditt förbehållsbelopp som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader.

Gifta eller sammanboende
Beslutet påverkar också personer som är gifta eller sammanboende, och där båda har stöd och insatser, då de kommer att få betala per person istället för per hushåll

Vad händer om jag inte har råd med avgiften?

Du kommer alltid få den omsorg och det stöd du har behov av. Om du efter att ha betalt din hyra har mindre pengar kvar än förbehållsbeloppet (den summa du har kvar att leva på efter att hyran är betald) kommer du inte behöva betala något för din vård och omsorg.

Vad innebär maxtaxa och förbehållsbelopp?

Maxtaxan är det månadsbelopp som du betalar som mest för dina vård- och omsorgsinsatser, oavsett vad du har i pension och för tillgångar. Den nationellt reglerade maxtaxan för 2020 är 2 125 kronor i månaden.

Förbehållsbeloppet är den summa som du har rätt att ha kvar, sedan hyra är betald, innan kommunen kan ta ut en avgift. År 2020 ligger förbehållsbeloppet för ensamboende på 5 339 kronor per person och månad beroende på ålder och för sammanlevande makar och sambor på 4 511 kronor per person och månad. För funktionshindrade 60 år och yngre, är minimibeloppet upp till 10 procent högre

Vad innebär beslutet om de nya avgifterna?

Alla kunder med betalningsförmåga påverkas av avgiftshöjningarna, men personer med låga inkomster betalar endast utifrån sin förmåga

Alla kunder är skyddade av maxtaxa och har rätt till sitt förbehållsbelopp innan kommunen kan ta ut avgift – ingen betalar mer än 2 125 kronor per månad för sina vård- och omsorgsinsatser

Det blir en mer jämlik avgift när samtliga kunder får sin avgift prövad oavsett om de bor på vårdboende eller i ordinärt boende, ensamma eller sammanboende samt att även personer med omsorgsinsatser betalar för sin hemsjukvård

Måltidskostnaden blir samma oavsett om individen bor på ett vårdboende eller vistas på ett korttidsboende eller dagverksamhet.

Varför höjs avgifterna?

Idag har Hagfors bland de lägsta avgifterna i landet. Kommunen tar ut mindre per månad för omsorg och hemsjukvård än vad många andra kommuner tar ut per timme.

Hur mycket dyrare kommer det att bli?

Exakt belopp beror på dina insatser, inkomster och utgifter. Det görs alltid en individuell prövning av din betalningsförmåga och oavsett inkomst betalar du aldrig mer än maxtaxan på 2 125 kronor i månaden för 2020.

När fattades beslutet om de nya avgifterna?

Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om förändrade avgifter och taxor inom vård och omsorg 2020 i Hagfors kommun.

När börjar de nya avgifterna att gälla?

Avgifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-01-14

KONTAKTUPPGIFTER

Handläggare
Daniella Eriksson
0563-188 10
daniella.eriksson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se