logo

Felanmälan av skadade träd

Vi får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på mark som förvaltas av kommunen. Vår utgångspunkt är att träd och växtlighet är värdefulla och sparas i möjligaste mån om de inte utgör någon fara.

Träden bidrar med värdefulla ekosystemtjänster som klimatanpassning genom fördröjning och minskning av dagvatten, skugga och temperaturutjämning. De bidrar till ren luft, grön infrastruktur i tätorter och dämpar vinden. De är hemvist för djur som fåglar, ekorrar och fladdermöss samt för svampar och lavar. Speciellt gamla grova träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Många arter är helt beroende av dessa träd, som blivit allt färre. De har även estetiska värden och betydelse för rekreation och kan utgöra insynsskydd.

Det finns många regler att förhålla sig till rörande träd, speciellt i tätortsnära miljöer. Om träd står inom detaljplan kan det finnas bestämmelser som reglerar trädfällning. I vissa fall kan marklov krävas. Träd kan också vara skyddade genom biotopskydd som till exempel alléer eller anses vara så kallade särskilt skyddsvärda träd. Det finns även mål om hur mycket av stadens yta som bör täckas av träd. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd.

Vilka faktorer tar vi hänsyn till?

Kriterier som vi tar hänsyn till vid bedömning av trädfällning är:

 • Trädets skick
 • Riskbedömning för allmänhet och fastighet
 • Trädsort
 • Växtplats och omgivning. Vad händer om man tar bort trädet?
 • Är trädet skyddat eller omfattats det av särskilda bestämmelser?
 • Ålder och storlek. Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.
 • Trädets värde för biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation och stadsbild.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
 • Områdets karaktär i sin helhet. Finns det växtlighet som inte har ett särskilt skyddsvärde men som får betydelse i ett större sammanhang.
 • Om det är på eller mycket nära tomtgräns

Värt att veta! Att löv, barr eller fröer från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark, att träd står i vägen för solen eller stör utsikten anses inte som tillräckliga skäl för nedtagning.

Träd som är särskilt skyddsvärda

 • Grova träd
 • Mycket gamla träd
 • Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter och med en välutvecklad hålighet i stammen.

Ovanstående träd ska vi försöka skydda det så att de kan leva så länge som möjligt. Om ett gammalt träd riskerar att falla är ofta beskärning ett bra alternativ istället för att fälla hela trädet. Måste man fälla trädet kan man lämna en högstubbe för att bevara ett visst biologiskt värde. Ibland är det krav från myndigheter att lämna en högstubbe och lämna veden på solbelyst plats. Det är länsstyrelsen som hanterar dispenser gällande åtgärder i till exempel alléer.

Skicka en felanmälan till oss om du ser skadade träd

Om du upptäcker skador eller annat på träd på allmän mark, till exempel i en park, lämna in en felanmälan (länk Öppnas i nytt fönster.). Välj kategori Skog och Natur / Skadade träd.

Om vi bedömer att träd bör tas ner av kommunen, men inte är akut, kommer det planeras in under följande vinterhalvår.

Handläggningstid

Vi gör vårt bästa för att göra en snabb bedömning av din anmälan. Vårt mål är att göra en första besiktning inom två veckor. För att göra en bra bedömning finns det många faktorer att ta i beaktande och beroende på tidpunkten för felanmälan kan vi ibland behöva invänta växtsäsong innan slutgiltig besiktning och bedömning.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

GVA chef
Emil Florell
0563-188 46
emil.florell@hagfors.se

LÄNKAR

Till felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Välj kategori Skog och natur)