logo

Nedtagning av träd på kommunens mark

Vi får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på mark som förvaltas av kommunen.

Träd och växtlighet är värdefull och sparas i möjligaste mån om de inte utgör någon fara. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd. Om träd står inom detaljplan kan det finnas bestämmelser som reglerar trädfällning. I vissa fall kan marklov krävas. Träd kan också vara skyddade genom att de står inom strandskydd, i en allé eller genom annat biologisk värde.

Att löv eller fröer från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark eller att träd står i vägen för solen eller stör utsikten anses inte som tillräckliga skäl. Kriterier som vi tar hänsyn till vid bedömning av trädfällning är: trädets kondition och värde, riskbedömning för allmänhet och fastighet.

Vilka faktorer tar vi hänsyn till?

Faktorer som ligger till grund för vårt beslut är följande:

  • Trädets betydelse för området, vilken funktion fyller det?
  • Trädets värde för biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation och stadsbild.
  • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
  • Ålder och storlek. Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.
  • Områdets karaktär i sin helhet. Finns det växtlighet som inte har ett särskilt skyddsvärde men som får betydelse i ett större sammanhang.

Träd som är särskilt skyddsvärda

  • Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter.
  • Mycket gamla träd: gran, tall och ek äldre än 200 år, övriga äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter och med en välutvecklad hålighet i stammen.

Har du något av ovanstående träd ska vi försöka skydda det så att de kan leva vidare så länge som möjligt. Gamla grova träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Dels fåglar och fladdermöss, men även svampar, skalbaggar och lavar som är minst lika viktiga. Åt alla dessa växter och djur erbjuder de gamla träden både boplats och rikligt med föda. Många av arterna är helt beroende av dessa träd, som blivit allt färre.

Om ett gammalt träd riskerar att falla är ofta beskärning ett bra alternativ istället för att fälla hela trädet. Vi måste även bevara och vårda yngre träd som kan växa till sig och bli framtidens jätteträd. Många arter riskerar att dö ut om de gamla träden försvinner.

Ansökan om nedtagning av träd

Om du har önskemål om att ta ner träd på kommunens mark fyller du i en ansökan i vårt blankettarkiv (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att du även behöver medgivande av berörda grannar. Berörd granne är exempelvis person som från sin fastighet kan se trädet/träden eller övrigt berörs av eventuell nedtagning. Om vi bedömer att träd bör tas ner av kommunen kommer det planeras in under följande vinterhalvår.

Om vi bedömer att ansökan är bristfällig kommer ingen bedömning i fält att genomföras.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.