Hjälptjänster

logo

Skolgatan

Skolgatan får nya ledningar för vatten och avlopp.

2017-09-20
—————————————————————————————————————
Idag kommer det inte gå att åka in till Skolgatan via Uddeholmsvägen på grund av plattläggning. Det går bra att åka in via Dalavägen som vanligt, du kan vända på parkeringen bakom Colorama.

2017-02-13
—————————————————————————————————————
Beslutet om att enkelrikta Skolgatan överklagas

Hagfors kommun har tagit emot två överklaganden gällande samhällsbyggnadsutskottets beslut att enkelrikta Skolgatan. Detta innebär att vi inte kommer börja arbetet med att ställa iordning gatan förrän ett nytt beslut har fattats.

Här nedan kan du läsa mer om hur du överklagar beslutet.

Hur, när och till vem överklagar jag?
Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Du har tre veckor på dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet. Du skickar in ditt överklagande till aktuellt utskott, som gör en ny prövning av ärendet utifrån de uppgifter du lämnar i din överklagan. Om utskottet står fast vid det ursprungliga beslutet skickas ärendet, inom en vecka, till förvaltningsrätten för prövning.

Ange i skrivelsen vem som fattat beslutet, samt datum för beslutet. Du behöver också ange varför du anser att beslutet är felaktigt. Skriv ner sådant du anser har betydelse för ärendet samt ange vilken ändring du vill ha av beslutet.

Skicka din överklagan till:
Hagfors kommun
Här anger du vilket utskott som ska handlägga din överklagan. (I det här fallet är det samhällsbyggnadsutskottet)
683 80 Hagfors

Överklagande kommer att skickas vidare till förvaltningsrätten om utskottet/handläggaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt. Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till din handläggare.

Vem kan överklaga?
Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Reglerna finns i förvaltningslagen
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen är förvaltningsrätten som prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

2017-02-06
—————————————————————————————————————
Skolgatan enkelriktas

Tisdag 31 januari beslutade samhällsbyggnadsutskottet att Skolgatan framöver kommer att bli enkelriktad, efter en längre process med diskussioner och samråd med medborgare och företagare.

Under perioden augusti till november 2016 lade kommunens vatten och avloppsenhet nya ledningar i Skolgatan då de gamla var i mycket dåligt skick. Hur gatan skulle återställas var däremot en fråga samhällsbyggnadsavdelningen ville avvakta med för att kunna inhämta synpunkter från medborgare, berörda företagare och boende i området samt räddningstjänst och ambulans.

Samråd
Den 9 november 2016 bjöd Hagfors kommun in allmänheten till ett samråd gällande Skolgatans utformning. Invånarna och företagarna fick möjlighet att diskutera för- och nackdelar med hur Skolgatan ser ut idag samt vad som är bra/mindre bra med kommunens förslag om att enkelrikta gatan. Till samrådet hade Hagfors kommun tagit fram ritningar. Alla synpunkter som togs emot, både via samrådet och de handlingar som skickades in till kommunen via post och e-post, har sammanställts och legat till grund för samhällsbyggnadsutskottets beslut. Utöver samrådet har det även skickats in synpunkter från medborgare, synpunkter som varit både för och emot en enkelriktning. Synpunkter har också inhämtats från blåljuspersonal som inte ser några problem med en förändring av gatan.

En mer trivsam och anpassad gata
Att enkelrikta Skolgatan i körriktning från Uddeholmsvägen mot Dalavägen innebär att trottoarerna kan breddas, vilket ökar möjligheten för butikerna i området att skylta och ställa ut cafébord. Enkelriktningen kommer att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och ytor kommer att frigöras vilket gör det lättare för barnfamiljer och personer med funktionshinder att ta sig fram på gatan. Förutsättningarna för att skapa en trivsam mötesplats och utemiljö via växtlighet och belysning ökar också i samband med den nya utformningen

2016-11-28
—————————————————————————————————————
Sammanfattning av samråd


9 november bjöd Hagfors kommun in allmänheten till ett samråd gällande Skolgatans utformning. Stort tack till dig som kom och delade med dig av dina idéer och synpunkter. I samband med samrådet fick deltagarna möjlighet att diskutera för- och nackdelar med hur Skolgatan ser ut idag samt vad som är bra/mindre bra med kommunens förslag.

Nu har vi sammanställt alla synpunkter som vi har tagit emot, både via samrådet och handlingar som har skickats in till kommunen via post och e-post. Är det något du vill lägga till är du varmt välkommen att skicka in dina synpunkter till Ingela Axelsson.

Här kan du ta del av alla synpunkter.

Sammanfattning av samrådPDF (pdf, 19.5 kB)

2016-11-24
—————————————————————————————————————
Skolgatan städas

Skolgatan kommer att städas och rensas upp efter höstens arbete för att det ska vara rent och snyggt lagom till skyltsöndagen. Containern som funnits på plats kommer också att tas bort.

2016-11-04
—————————————————————————————————————
Infart avstängd

Infarten vid Skolgatan 3 kommer att vara avstängd 7 november 07.00 till 8 november 18.00 eftersom vi kopplar på fastigheter på den nya ledningen.

2016-10-31
—————————————————————————————————————
Välkommen på samråd

Nu är de nya ledningarna för vatten och avlopp på plats i Skolgatan. I 50 år eller mer kommer just dessa rör att leverera rent och friskt vatten till kranar runtom i Hagfors. Du som bor i kommunen ska självklart kunna påverka hur Skolgatan ska utvecklas, därför bjuder vi in allmänheten till samråd.

Varmt välkommen på samråd 9 november där du och våra medarbetare från samhällsbyggnadsavdelningen får möjlighet att träffas och utbyta idéer och synpunkter med varandra om Skolgatan.

I samband med samrådet får du bland annat möjlighet att ta del av Hagfors kommuns förslag på hur gatan kan komma att se ut. Vi föreslår att gatan enkelriktas i körriktningen Dalavägen. Detta innebär att vi kan bredda trottoarerna för att butikerna ska kunna skylta på gatan eller ställa ut cafébord. Enkelriktningen kommer att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Tanken är också att knyta samman Skolgatan med Harboevägen där vi nyligen har byggt nya parkeringar, monterat ny gatubelysning och skapat breda fina trottoarer.
Totalt kommer 17 parkeringsplatser att finnas längs med Skolgatan, varav en är avsedd för rörelsehindrade. Ny LED-belysning kommer också att lysa upp gatan nattetid samtidigt som träd och växtlighet kommer skapa en hemtrevlig känsla.

Passa gärna på att besöka Skolgatan innan samrådet. Kika in i butikerna, promenera längs med gatan, och föreställ dig hur du vill att det ska se ut. Dela sedan med dig av din bild när vi ses.

Hagfors kommuns förslag ser du nedan.

Samrådsförslag 1PDF (pdf, 434.9 kB)
Samrådsförslag 2PDF (pdf, 353.8 kB)

2016-10-18
—————————————————————————————————————
Kopplar på fastigheter

Just nu kopplar vi in serviser, vilket innebär att vi kopplar på fastigheterna på den nya ledningen.

2016-10-14
—————————————————————————————————————Tryckning

Vi borrar (trycker) under Dalavägen och Uddeholmsvägen för att dra nya ledningar för vatten och el. Vi använder denna moetod när en ledning ska dras under en väg där det inte går eller är lämpligt att gräva.

2016-09-19
——————————————————————————————————————
Boende hänvisas till parkeringen bakom Colorama

Mellan 19 och 23 september kommer infarten till parkeringen bakom Nöjesbutiken att stängas av i samband med bytet av vatten- och avloppsledningen på Skolgatan.

Du som vanligtvis parkerar på innergården hänvisas istället till Coloramas parkering som finns på innergården bakom själva butiken.

2016-08-12
——————————————————————————————————————
Nu lägger vi nya ledningar för vatten och avlopp

Mellan augusti och oktober 2016 kommer vi att dra nya ledningar för vatten och avlopp i Skolgatan. Gatan kommer då att vara avstängd i etapper och vi börjar i korsningen Skolgatan/Uddeholmsvägen.

Det kommer vara begränsad framkomlighet för bilister under denna period. Gående och cyklister kommer kunna ta sig fram som vanligt under tiden som arbetet pågår.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan förekomma under tiden som vi gör förbättringar i området.

2016-05-20
——————————————————————————————————————
Harboevägen stängs av för trafik


30 maj kommer Harboevägen att stängas av för trafik. En ny parkering kommer att anläggas längs med vägen. I etapp två kommer vi att dra nya ledningar för vatten och avlopp samt dagvatten i Skolgatan.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-18

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
0563-185 99
svenerik.strandberg@hagfors.se

Handläggare
Ingela Axelsson
0563-185 70
070-636 06 62
ingela.axelsson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se