logo

Läs- och skrivutveckling

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever tillräckliga kunskaper för att klara framtida studier och yrkesliv. Ingen ska halka efter utan att lärarna uppmärksammar det. Genom regelbundna kunskapskontroller ska skolan följa upp vad eleverna har lärt sig. Elever som har svårt att nå målen måste bli upptäckta så tidigt som möjligt.

I nuläget ingår följande i uppdraget som läs och skrivutvecklare

  • Lyfta fram relevant forskning och aktuella utvecklingsarbeten om lärande och undervisning i svenska samt skolutveckling
  • Ge möjlighet till erfarenhetsbyte kring utvecklingsarbete i svenska på skolområde, kommunal och regional nivå.
  • Leda årskurs ett lärgrupper
  • Visa på verktyg för hur lokalt utvecklingsarbete i svenska kan planeras, genomföras och utvärderas
  • Bidra till uppbyggnad och utveckling av nätverk kring svenska på lokal, regional och nationell nivå
  • Ha huvudansvaret för underhållet av svenskverkstaden på Älvstranden Bildningscentrum
  • Tillsammans med några av kommunens specialpedagoger revidera svenskplanen varje läsår

Bakgrund till Läsa-skriva-räkna-satsningen

Tyvärr lämnar många elever grundskolan utan att vara godkända i svenska och matematik. Goda baskunskaper är avgörande för all annan undervisning. Om en elev inte har lärt sig läsa, räkna och skriva ordentligt under de första årskurserna kan han eller hon få svårt för andra skolämnen. Många halkar efter och risken för framtida skolmisslyckanden ökar.

Stödet till barn som halkar efter i skolarbetet måste bli bättre. Regeringen beslutade därför den 4 september 2008 att införa ett statsbidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna med fokus på årskurs 1-3.
Idag finns inte stödet från skolverket kvar, men hos Hagfors kommun finns en läs- och skrivutvecklare på 10%

Sidansvarig

Senast ändrad