logo

Ansökan om stöd och omsorg

Du som behöver stöd, hjälp och service kan ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Målet med biståndet är att underlätta för dig att få en fungerande vardag. Ansökan om bistånd gör du hos biståndshandläggare som gör en behovsbedömning, utredning och fattar beslut.

Huvudregeln är att du som är i behov av bistånd själv ansöker och för din egen talan. En ansökan kan också ske genom ombud med fullmakt.

4 Kapitlet Socialtjänstlagen – Rätten till bistånd
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövning av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kapitlet. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Först ska du göra en ansökan. Den kan du göra skriftligt eller muntligt. Den skriftliga ansökan kan du skicka in till utskottet genom brev, e-post eller via SMS. Det finns inga särskilda krav på detta. En ansökan eller begäran till utskottet kan också ske muntligt vid ett personligt sammanträffande eller genom ett telefonsamtal.

Därefter genomförs en utredning av biståndshandläggaren. Utredningen är beslutsunderlaget för bedömningen av dina behov och vilka insatser som kan bli aktuella. Beslutet fattas av biståndshandläggaren. Det är alltid skriftligt och skickas eller överlämnas till dig som ansökt. Om beslutet innebär ett avslag tar biståndshandläggaren kontakt innan det skriftliga beslutet skickas hem till dig.

Hemtjänst
När din ansökan har kommit in till kommunen görs en individuell bedömning. I normalfallet får du ett beslut inom tre veckor där det står om du kommer att få hemtjänst (bifall) eller inte (avslag).

Särskilt boende
Efter att ansökan kommit in görs ett hembesök av biståndshandläggare som utreder dina behov och fattar ett beslut om bifall eller avslag. I normalfallet får du ett beslut inom sex veckor där det står om du får plats på särskilt boende (bifall) eller inte (avslag).

Det är alltid skyndsam handläggning, men tiden varierar beroende på ansökans omfattning och om ansökan behöver kompletteras med information från andra parter, till exempel läkarintyg.

Du har rätt att överklaga
Du har rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan om bistånd. Av beslutet ska framgå vad du har blivit beviljad eller varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Om du vill överklaga kan din biståndshandläggare på kommunen hjälpa dig. Överklagan ska ske inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

Följande gäller om du vill överklaga beslutet
Tala om vilket beslut du överklagar. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Skicka med handlingar eller annat som du tycker stödjer din uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till beslutsfattande biståndshandläggare.

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit till individ-och omsorgsutskottet senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer beslutet att omprövas. Om myndighetens tidigare tagna beslut vidhålls skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Värmlands län.

Underteckna ditt överklagande och uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer. Om du använder ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Fullmakt för ombudet måste bifogas. Är något oklart kan du vända dig till handläggaren för vidare information.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen

Verksamhetschef hemtjänst biståndsenhet
Monica Davidsson
0563-189 58

Besöksadress
Biståndsenheten
Dalavägen 12
683 80 Hagfors

Telefontid biståndshandläggare
0563-185 90
måndag-fredag mellan 08.15-09.15.