logo

Ventilationskontroll

Sedan 1991 är samtliga Sveriges fastighetsägare skyldiga att låta kontrollera ventilationssystemen i sina fastigheter. Här får du information om hur ofta din byggnad ska besiktigas och vilka beteckningar som används.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Vilka fastigheter ska besiktigas? 

Kategori 1, Besiktningsintervall 3 år:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

Kategori 2, Besiktningsintervall 6 år:

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med S-, F- och FX-ventilation.

Högskolor och universitet, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell och garage bör däremot hänföras till kategori 1 eller 2 beroende på typ av ventilation.
S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning
Ägaren till byggnaden är enligt förordningen skyldig att låta besiktiga sin ventilationsanläggning enligt intervallen ovan. Om brister upptäcks ska dessa avhjälpas snarast och ombesiktning ska göras. Endast riksbehöriga funktionskontrollanter för ventilation får utföra denna besiktning. Protokollet skickas till miljö- och byggavdelningen. Besiktningsmannens godkända intyg skall av fastighetsägaren placeras på väl synlig plats i byggnaden.

Anmäl ändringar till miljö- och byggkontoret!

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör

Thomas Fingal

0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se