logo

Våldsbejakande extremism

Vad är våldsbejakande extremism?

En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen;

"Individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna ideologi förespråkar, främjar eller utöver våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen, till exempel påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter."

undersida bild

Tre huvudsakliga extremistmiljöer

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige.

  • Den våldsbejakande högerextrema miljön
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
  • Den våldsbejakande islamistiska miljön

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Arbetet sker bland annat genom förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt lägesbildsarbete men också med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

I Hagfors kommun arbetar vi med brottsförebyggande insatser kopplade till våldsbejakande extremism på flera olika sätt.

En kontaktperson finns placerad på Individ- och omsorgsavdelningen. Kontaktpersonen utgör kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism. Kontaktpersonen agerar även som en lots dit externa och interna aktörer kan höra av sig för att komma i kontakt med rätt verksamhet i kommunen.

Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Centrets stödfunktion nås på telefon 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Stödtelefonen är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vid samtal får man prata med någon av experterna som arbetar på Center mot våldsbejakande extremism. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt.

För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö, kontakta socialtjänsten för rådgivning.

Orostelefonen är en nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen kan också få stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du som ringer Orostelefonen kan vara anonym.

Orostelefonen nås på 020-100 200.

Öppettider och mer information finns på Rädda Barnens webbplats, se länk på denna sida.

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta Polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14

Telefonnummer till SOS Alarm vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö: 112

Publicerad av

Senast ändrad