logo

Miljöavgifter

Miljö- och byggnämndens verksamhet finansieras till viss del av avgifter.

Flertalet anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter betalar en fast årsavgift för tillsynen. Övriga verksamheter betalar en avgift för varje tillsynstimma. Avgifter tas bland annat ut vid handläggning av avlopp, värmepumpar och renhållningsdispenser.

Avgiftsfinansiering
I miljöbalkspropositionen (proposition 1997/98:45 del 1 sidan 516) uttrycker regeringen att miljömyndigheternas arbete så långt som möjligt bör avgiftsfinansieras: ”Regeringen vill understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som idag som huvudprincip vara avgiftsfinansierad.”

Kommunfullmäktige fastställer taxan
Taxan fastställs av kommunfullmäktige och varierar från kommun till kommun. Orsaken till att taxorna varierar är att det kommunala självstyret inte medger att taxorna sätts centralt, såvida inte taxan är fastställd i någon författning. Vanligen används kommunförbundets taxeförslag som underlag. Aktuell taxa för Hagfors kommun fastställdes av kommunfullmäktige 2015-10-26, § 79 och gäller tills vidare.

Självkostnadsprincipen
Vid beräkning av kostnaden ingår bland annat personalkostnader, material och utrustning, resor, försäkringar, lokalkostnader, kapitalkostnader, administrationskostnader samt verksamhetens andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader.

Avgiften
Beroende på verksamhetens omfattning är avgiften antingen en fast årsavgift eller en timavgift. Timavgiften är på 880 kronor och tas ut för varje påbörjad timme. Viss handläggning har en fast avgift per tillfälle. Avgifterna är momsfria.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

George Hompis
0563-188 58

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ronja Dahlman
0563-18608

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jakob Fernqvist
0563-18597

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.