logo

Deklaration för stark demokrati

Logotyp Vår demokrati

Hagfors kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet,
korruption och rasism. Därför har vi skrivit under Deklaration för stark demokrati.

Hagfors och övriga 15 värmländska kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har skrivit på Deklaration för stark demokrati. Det skedde gemensamt den 23 oktober 2021.

Boo Westlund, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande var den som signerade för Hagfors kommun.
– Det är självklart att vi ska arbeta för att stärka demokratin. Inte bara genom särskilda aktiviteter eller projekt. Utan i all vår kommunala verksamhet. Deklarationen är ett tydligt bevis på att hela Värmland värnar om en stark demokrati.

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati har Hagfors kommun åtagit sig att verka för en stark, dynamisk och relevant demokrati i Värmland, bland annat genom följande:

  • Inleda en fördjupad samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att fler ska bli lyssnade till och känna delaktighet i det demokratiska systemet. Genom en fördjupad samverkan bidrar vi till ett systematiskt arbete och kan dra nytta av varandras erfarenheter, arenor och perspektiv.

  • Vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.

  • I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.

  • Att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

  • I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag antar vi ett rättighetsperspektiv med stöd i vår värdegrund. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Hagfors kommuns ambition att värna de mänskliga rättigheterna.

Bakgrund

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Därför genomför regeringen under 2020 och 2021 en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

Kommittén Demokrati 100 år har bland annat tagit fram en deklaration som syftar till tydliggöra olika satsningar och initiativ kring demokratin. Deklarationen bygger på åtaganden som varje aktör, genom signering av deklarationen, ställer sig bakom/åtar sig att göra under 2021.

Hagfors kommun vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden
genom att:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin

• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Publicerad av

Senast ändrad