logo

Eldstad/Rökkanal

Ska du justera din kamin eller installera en ny eldstad hemma? Då behöver du göra en anmälan tilll miljö- och byggkontoret. Här nedan kan du få mer information om hur du går tillväga.

Eldstad/rökkanal

Om skorstenen/rökkanalen tydligt påverkar byggnadens utseende kan det även vara bygglovpliktigt. Det gäller främst om skorstenen/rökkanalen dras utanpå en fasad och om fastigheten ligger inom planlagt område eller inom områdesbestämmelser.

Krav på anmälan

 • När en ny eldstad installeras
 • När braskassett installeras i befintlig öppen spis
 • Vid byte av eldstad
 • Vid byte till ny panna
 • Vid installation av ny skorsten
 • Vid byte eller ändring av skorsten
 • Vid installation av pelletsbrännare

Du behöver inte göra en anmälan för:

 • Utbyte av pelletsbrännare i befintlig panna
 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärdByte av eldstadsplan
 • Byte av eldstad till likvärdig, med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Innan en anmälan lämnas in till miljö- och byggavdelningen skall alltid skorstensfejarmästaren eller annan sakkunnig kontaktas i samband med planeringen av installationen eller ändringen. Om ny rökkanal ska installeras kan du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. En befintlig rökkanal kan behöva renoveras för att klara kraven.
När installationen/ändringen är klar ska skorstensfejarmästaren besikta åtgärden och utfärda besiktningsintyg. Skorstensfejarmästaren ska också datera och signera delar av kontrollplanen.

Turordning vid handläggning av installation/ändring av eldstad/rökkanal

 1. Komplett anmälan lämnas in till miljö- och byggkontoret.
 2. Miljö- och byggkontorets handläggare gör en bedömning om installationen/ändringen uppfyller tekniska krav samt miljö- och hälsokrav. Beslut fattas om godkännande av kontrollplan och ett startbesked utfärdas (åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked har medgivits).
 3. När installationen/ändringen är klar skickas den daterade och signerade kontrollplanen och intyg från skorstensfejarmästaren in till miljö- och byggkontoret. Ett slutbesked utfärdas och skickas till byggherren (eldstaden får inte tas i bruk förrän slutbesked har getts).

Handlingar för komplett anmälan

 • Korrekt ifylld anmälningsblankett
 • Förslag till kontrollplan
 • Broschyr eller liknande över eldstaden/rökkanalen

Tid och taxa

 • Det tar ca tre veckor från det du lämnat in kompletta handlingar tills du får startbesked.
 • Avgift för handläggning av anmälan om eldstad är 0,025 prisbasbelopp enligt taxa
  antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 35.

Byggsanktionsavgift
Om en anmälningspliktig åtgärd inte anmäls kan en byggsanktionsavgift tas ut.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.