logo

Stärkt näringsliv

Stärkt näringsliv handlar om att företag i vår kommun ska vara fortsatt konkurrenskraftiga, de ska ges möjlighet att utvecklas och få bästa möjliga förutsättningar att stärkas och växa.

Näringslivet skapar förutsättningar för en god ekonomisk utveckling i kommunen som möjliggör satsningar inom både utbildning och infrastruktur. Näringslivet skapar jobb vilket är oerhört viktigt och bidrar till ett starkare samhälle och att fler människor bosätter sig i kommunen. Näringslivet har även stora möjligheter att driva omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle och dessutom ta ny modern och grön teknik till kommunen.

Vårt internationella näringsliv och den goda maten är två av kommunens styrkor där vi specifikt pekat ut högklassig tillverkningsindustri, stålproduktion, besöksnäring och livsmedelsproduktion som de viktigaste näringarna att satsa på och marknadsföra framöver.

Vi ska arbeta för en ökad samverkan inom näringslivet men också med den offentliga sektorn och civilsamhället. Vi behöver aktivt arbeta för ett arbetsliv med mångfald och jämställdhet samt satsa på unga genom en inspirerande utbildnings-, entreprenörs- och innovationsmiljö. Kopplingen mellan industri och utbildning måste bli starkare för att säkra kompetensförsörjningen. Vi behöver dessutom intensifiera satsningarna på att ställa om till ett mer resurseffektivt samhälle där vi hushåller med resurser för att höja effektiviteten och på så vis dra nytta av förändringen.

Åtgärder för att stärka näringslivet

Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling
handlar om att skapa vägar för, samt stötta och uppmuntra företagsamma personer och grupper. Det är också viktigt att stötta start-ups och fostra unga att bli företagare via utbildning och kreativa mötesplatser. Här har även företagarna ett stort ansvar. Genom utvecklade samarbeten, möjligheter till praktikplatser, kompetensutveckling, kommunikation och nya innovationer ges möjlighet till fortsatt konkurrenskraft för befintliga företag och grogrund till fler nystartade företag. Större fokus behöver också riktas mot ett mer jämställt och diversifierat näringsliv. Bland företagare är kvinnorna underrepresenterade. Det krävs mod och en attitydförändring för att nå en ökad stolthet över det vi har och för att prata gott om oss själva och våra styrkor.

Företagsservice utöver det vanliga
handlar om kommunen som en stark stödfunktion till det lokala näringslivet. Här handlar det inte endast om näringslivsfunktionen, kommunen kan bland annat stötta med information, erbjuda verksamhetsmark i form av exempelvis industritomter eller se över möjligheterna till ekonomiskt stöd. Detta för att ytterligare höja kommunens attraktivitet som säte för företag och som etableringsort. Det kommunala näringslivskontoret ska stärka och stötta företagarföreningar och den lokala företagarkulturen genom att skapa mötesplatser med möjlighet till fler och nya erfarenhetsutbyten och kreativa möten. Utbildningar, information om bidrags- och utvecklingsmedel, rådgivning för nystart av företag och ett bredare fokus på alla typer av företag – små som stora – är några exempel på vad som behöver utvecklas. En grundförutsättning för detta arbete är kommunikation, öppenhet, transparens och ansvarstagande.

God kompetensförsörjning
handlar om en bättre matchning mellan kompetens och näringslivets behov. För detta bör näringslivet vara mer engagerade i skolan och dess strategiska utveckling - både för unga elever som vuxenstuderande. Det är också viktigt att det finns möjligheter för företag att fortbilda eller vidareutbilda sin personal för att tillföra kompetenser. För en bättre kompetensförsörjning behöver vi också arbeta med hela kommunens varumärke. För att kunna attrahera kompetent arbetskraft behöver vi ha en positiv bild av oss och en vilja att bo, leva och verka här.

Satsningar i utpekade näringar
handlar om att vi ska fokusera på de branscher vi idag är bra på och bör satsa extra på genom bland annat marknadsföring, information och samarbeten. Högklassig tillverkningsindustri, stålproduktion, besöksnäring och livsmedelsnäring har pekats ut som Hagfors kommuns starka näringar idag. Satsar vi på dessa och bygger vidare på våra redan identifierade styrkor kan vi på sikt flytta fram våra positioner och stärka vår konkurrenskraft ytterligare - regionalt, nationellt liksom internationellt. Hagfors Airport är en underutnyttjad resurs som kan möjliggöra detta. Det är också viktigt att vara medvetna om och bevaka de näringar som inte är lika starka i kommunen. Genom att identifiera våra starka och svaga näringar kan vi också se hur dessa kan samarbeta och hjälpas åt för att få ännu fler och starkare företag.

Utveckla samarbeten
handlar om att företag i vår kommun samarbetar för att stärka varandra genom att mötas och genom att våga utvecklas tillsammans. En möjliggörare för detta kan vara en stark och organiserad företagarförening samt fler och bättre mötesplatser eller ytor för kreativa möten och innovativa lösningar. Näringslivet behöver också möta en annan stark sektor i samhället - den idéburna sektorn, föreningarna. Företag och föreningar kan vinna mycket på att inleda samarbeten över gränserna. Att stärka näringslivet i Hagfors kommun handlar inte bara om att serva den traditionella basindustrin som den ser ut idag, det sker genom att skapa förutsättningar för att fundera på hur framtidens näringsliv ska se ut. I vår kommun finns en närhet till det mesta, men få naturliga mötesplatser eller möjligheter att samarbeta. Alla har ett ansvar att skapa de ytorna och möjligheterna. Ett sådant exempel är Hagforsyran, stadsfesten som arrangeras av föreningar, företag och privatpersoner och som samordnas av Hagfors kommun.

Ett resurseffektivt näringsliv
handlar om att hushålla med resurser för att höja effektiviteten. En av de stora utmaningarna idag är stigande råvaru- och energipriser, vilket gör att det finns goda argument för en grön strukturomvandling inom näringslivet där resurseffektivitet går hand i hand med affärsnytta. Genom innovativa affärsmodeller och ny teknik kan näringslivet i Hagfors följa med i utvecklingen och gå från en traditionell linjär ekonomi mot en cirkulär ekonomi. Alla kan bidra, genom att exempelvis dela på kunskap, lokaler, personal och andra resurser samt minska vår energiförbrukning. På så vis kan vi bli mer resurseffektiva och sänka både kostnader och minska vår klimat- och miljöpåverkan, vilket är en förutsättning för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Sidansvarig

Senast ändrad