logo

Kommunledningsutskottet

(Från och med 2019-01-01 har samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet slagits samman och ärendena kommer att behandlas i kommunledningsutskottet)

Kommunledningsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet (KLU) har rätt att fatta beslut i vissa ärenden som delegerats från kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för frågor som gäller administration, personal, utveckling och ekonomi samt planering av infrastruktur och byggande, tillsyn och drift och miljö.

Frågor som ingår

  • frågor som berör kommunens mark och byggnader, vägar och gator, parker och skogar
  • vatten och avlopp
  • trafiksäkerhet
  • gatubelysning
  • bad- och lekplatser
  • avfallshantering
  • flygplats
  • kost- och städverksamhet
  • kartförsörjning och mätningsverksamhet
  • fritidsverksamhet via anläggningarna Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall, Vågbacken och Älvstrandsbadet.

Utskottet verkställer de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energiplan gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunlednings-utskottets sammanträde tisdag 28 maj 2024, kl. 13:15

1

Val av protokolljusterare

2

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen januari-april 2024

3

Utfall driftstöd Hagfors flygplats 2023

4

Bidrag till utvändig ommålning av Edebäcks bygdegård

5

Slutredovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen 2015-2020

6

Tillsättning av tidsbegränsad anställning som säkerhetssamordnare

7

Förslag till beslut om ansvar för kvarvarande anläggning efter dammen vid Stora Ullen

8

Svar på motion från Moderaterna - revidering av Hagfors kommunfullmäktiges arbetsordning

9

Beslut att anta Planeringsstrategi för Hagfors kommun 2024-2028

10

Lägesbild och åtgärdsplan brottsförebyggande arbete

11

Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 2024-05-28

12

Information

 

Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2023-2026

Ordförande
Jens Fischer (OR)
0563-185 30 eller 070-651 85 30
jens.fischer@hagfors.se

Vice ordförande
Malin Ericsson (S)
malin.ericsson@hagfors.se

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Erik Fröjel (S)
erik.frojel@edu.hagfors.se

Camilla Hülphers (OR)
camilla.hulphers@hagfors.se

ERSÄTTARE

Annika Hagberg (OR)
annika.hagberg@hagfors.se

Malin Lindh (S)
malin.lindh@hagfors.se

Michael Kjellstrand (OR)
michael.kjellstrand@edu.hagfors.se

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Eva Liljemark (OR)
eva.liljemark@hagfors.se