logo

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som förvaltning och underhåll av fastigheter, gator och parker, avfallshantering, lokala trafikföreskrifter, planering, projektering och exploatering tillsammans med miljöfrågor samt övriga myndighetsfrågor.

Samhällsbyggnadsavdelningen är organiserad i fyra verksamheter: fastighet, GVA, serviceenheten och flygplatsen.

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar gemensamt för en hållbar och en god livsmiljö för alla som bor, verkar och besöker Hagfors kommun. Genom vårt arbetet du har friskt vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna. Våra kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser fungerar och är säkra att trafikera, och allmänna platserna har belysning.

Vår flygplats Hagfors airport

Flygplatsen är en del av samhällsbyggnadsavdelningen. Vi driver hela flygplatsen i egen regi och vi ser det som en förlängd del av vår gemensamma infrastruktur och kollektivtrafik.

Flyget är viktigt för vårt näringsliv då det erbjuder både dagsturer till Stockholm och underlättar vid långväga besök hit. För tillfället erbjuds två dagliga förbindelser mellan Arlanda och Hagfors och en restid på cirka 50 minuter. Utöver passagerartrafik trafikeras flygplatsen av samhällsnyttig flyg som exempelvis patienttransporter och brandflyg.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Samhällsbyggnadschef

Louise Sjöholm
0563-187 14
076-135 78 28
louise.sjoholm@hagfors.se

GVA-chef

Emil Florell
0563-188 46
emil.florell@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park

Malin Skoog
0563-186 70
malin.skoog@hagfors.se

Driftledare VA

Johannes Ainegren
0563-188 32
johannes.ainegren@hagfors.se

Driftledare Avfall

Leif Nilsson

0563-189 21

leif.nilsson@hagfors.se

Samordnare VA-verken

Fredrik Halvarsson
073-033 82 47
fredrik.halvarsson@hagfors.se

Flygplatschef

Marie-Louise Davidsson
0563-188 54
marie-louise.davidsson@hagfors.se

Fastighetschef

Conny Meijer
0563-189 80
conny.meijer@hagfors.se

Verksamhetsansvarig Serviceenheten

Marie-Louise Karlsson
0563-188 55
marie-louise.karlsson@hagfors.se