logo

Luftkvalitet

Det finns flera olika källor till luftföroreningar. Trafiken, småskalig vedeldning och industrin bidrar med föroreningar i form av gaser och partiklar.

Biltrafiken är den enskilt största källan till luftföroreningar, främst partiklar som kommer från slitage av vägbanan, däck och bromsbelägg. Även vintersandningen bidrar med partiklar, framförallt på våren när den torra sanden virvlas upp av trafiken och i samband med att den sopas bort från gatorna.

Hälsoeffekter
Luftföroreningar kan orsaka flera hälsorelaterade problem. De största symptomen är kopplade till partiklarna. Vid långvarig exponering ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Höga partikelhalter kan även ge problem med luftvägarna, främst hos känsliga personer som astmatiker.

Luftmätningar
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål som utgör grunden i miljöpolitiken. Miljömål nummer 2, Frisk luft, anger riktvärden för olika föroreningar som ska underskridas för att säkerställa en god luftkvalitet. Miljömålen är inte bindande. Som komplement till miljömålen finns det bestämmelser om miljökvalitetsnormer (MKN) i miljöbalkens 5 kapitel. Utifrån detta kapitel har olika förordningar tagits fram. Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477) reglerar vilka pararmetrar som ska undersökas och vilka föroreningsnivåer som gäller för luftkvaliteten.

Luften i Hagfors kommun
Under 2012-2014 utförde Hagfors kommun luftmätningar i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet. Mätningarna utfördes på Kyrkogatan i Hagfors tätort. Kvävedioxid har mätts under 2012 och samtliga månadsmedelvärden finns att läsa i rapporten "Luftmätningar i Värmlands län 2012-2014". VOC mättes i 20 veckor under 2013 och mer information om mätresultaten finns att läsa i samma rapport. En sammanfattning av mätresultaten visar att luftkvaliteten är god i Hagfors kommun och understiger de gränsvärden som regleras i Luftkvalitetsförordning (2010:477). Här kan du läsa mer i den rapport som Hagfors kommun skickat in till Naturvårdsverket i enlighet med 36-38 §§ i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9).

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

George Hompis
0563-188 58

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jakob Fernqvist
0563-185 97

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Andersén
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Natalia Sandberg
0563-186 08

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.