logo

Brottsförebyggande arbete

Brottsligheten behöver mot­verkas med såväl effektiv brotts­bekämp­ning som före­byggande åtgärder. I sam­hällets samlade brotts­före­byggande arbete har kom­munerna en särskilt viktig roll.

Kommunen ska arbeta för större trygghet

För att säkerställa att kom­munerna arbetar med brottsförebyggande frågor på ett effektivt och kunskaps­baserat sätt har riksdagen beslutat att kom­munernas ansvar för brotts­före­byggande arbete regleras i lag Länk till annan webbplats..

Enligt den nya lagen ska kom­munerna ta fram en läges­bild över brotts­ligheten och utifrån denna ta ställ­ning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärds­plan. Kom­munerna ska också ta ett visst ansvar för sam­ordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet och inrätta en sam­ordnings­funktion.

Lagen trädde i kraft 1 juli 2023.

I Hagfors kommun arbetar vi med brottsförebyggande insatser på flera olika sätt.

Samordningsfunktionen för det brottsförebyggande arbetet inom Hagfors kommun är organiserad inom Individ- och omsorgsavdelningen.

  • Samordningsfunktion: Ann-Sofie Ronacher, Verksamhetschef Enheten för sysselsättning och arbete
  • Kontaktperson för våldsbejakande extremism: Kim Henriksson, Verksamhetsstrateg Individ- och omsorgsavdelningen
  • Kontaktperson för ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar): Helene Eng, Enhetschef Fritidsgården Barn- och bildningsavdelningen


Samordningsfunktionen och kontaktpersonerna utgör bland annat kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör brottsförebyggande arbete. Dessa agerar även som en lots dit externa och interna aktörer kan höra av sig för att komma i kontakt med rätt verksamhet i kommunen. Dessa tre funktioner arbetar i ett nära samarbete och kan ersätta varandra vid eventuell frånvaro.

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet är ett samarbetsråd mellan kommunen och polisen, där strategiska brottsförebyggande frågor hanteras. Rådet leds av kommunen. Sedan 2022 består trygghetsrådet av kommunchef, utvecklingschef, skolchef/barn- och bildningschef, socialchef, samhällsbyggnadschef, VD Hagforshem AB samt kommunpolis. Från 2023 är även samordningsfunktionen en del av trygghetsrådet. Kontaktpersoner för ANDTS och våldsbejakande extremism är adjungerade.

Hagfors kommun tillhör Torsby lokalpolisområde, tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors och de lokala poliserna samarbetar närmare kommunerna. För medborgare i Hagfors kommun innebär detta närvarande poliser som tillsammans med kommunen genomför olika insatser och aktiviteter.

Hagfors kommun och Polisen tar fram ett antal medborgarlöften som man är överens om, med målet att arbeta med upplevda problem och trygghetsfrågor i kommunen.

Medborgarlöftena för perioden 2022-2023 har undertecknats av Polisen och Hagfors kommun. Resultatet av medborgarlöftena följs kontinuerligt upp i kommunens Trygghetsråd.

Hagfors kommun arbetar tillsammans med Sunne, Torsby och Munkfors (SuToHaMu) kommuner i ett gemensamt brottsförebyggande arbete. Syftet är att finna gemensamma lägesbilder över brottsligheten och att finna gemensamma arbetssätt i det förebyggande arbetet mot brottsligheten. Polisen, Länsstyrelsen i Värmland och Agera Värmland ingår som samarbetsparter i vår kommunala samverkan.

I samverkan deltar tjänstepersoner från de fyra kommunerna som arbetar med brottsförebyggande arbete, ANDTS-frågor och frågor som rör våldsbejakande extremism. Respektive kommun finansierar tjänstepersonernas deltagande i samverkan. Länsstyrelsen bidrar med ett mindre ekonomiskt bidrag till gemensamma kostnader såsom konferensavgifter, lokalhyror m.m.

En del av det gemensamma arbetet är att höja kunskapsnivån om brottsförebyggande arbete och arbetet mot våldsbejakande extremism. För att uppnå det har de fyra kommunerna en samverkan med Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, och Center mot våldsbejakande extremism, CVE. Samverkan sker även med organisationen AGERA Värmland som är en ideell förening där bland andra länets alla kommuner är medlemmar. AGERA Värmland arbetar specifikt med kartläggning av den våldsbejakande extremismen i länet.

Publicerad av

Senast ändrad