logo

Nationellt, regionalt och lokalt perspektiv

På denna sida kan du ta del information utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv

Folkhälsan har förbättrats i stort de senaste decennierna men inte den psykiska hälsan. Besvär som oro, ångest och sömnproblem har ökat de senaste 20 åren. Den ökade ohälsan är ett samhällsproblem. Individens lidande är den yttersta konsekvensen av problemet vilket även innebär stora konsekvenser i samhället, i form av lidande och oro för individens nära och anhöriga samt stora ekonomiska kostnader.

Folkhälsomyndigheten arbetar med att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Detta gör de genom att följa utvecklingen inom området och bidra med kunskap om hur samhället kan främja psykisk hälsa, samt hur individer själva kan främja sin psykiska hälsa. Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens arbete och andra aktörers roll i arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Arbetet ska öka tillgänglighet till stöd och behandling av god kvalitet och främja hälsa samt förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar. Insatserna ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet mellan kvinnor och män och att stärka barnperspektivet i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter Länk till annan webbplats..

Nationell anhörigstrateg inom hälso- och sjukvård och omsorg Länk till annan webbplats. - Sveriges första nationella anhörigstrategi antogs 2022. Utgångspunkterna för strategin är att välfärdens insatser till den närstående fungerar, att insatserna till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Det innebär att vården och omsorgen utförs med beaktande också av den anhörigas behov av till exempel delaktighet och information och att den anhöriges insatser uppmärksammas. Även att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå i information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 Länk till annan webbplats. antogs 2022. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Användningen av ANDTS har skadliga konsekvenser för folkhälsan på flera sätt. Det drabbar individer, familjer och hela samhället, och handlar om fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem och dödsfall. Kopplingen till psykisk ohälsa är mycket stark hos vuxna som har ett skadligt bruk eller beroende av ANDTS. Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

På regional nivå finns flera gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

Framtidens Värmland – tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, omsorg & hälsa Länk till annan webbplats.. Nära vård är en nationell omställning som berör hela välfärden och innebär att flytta både vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och resurser. En gemensamma målbild för omställningen i Värmland har tagits fram i dialog med medarbetare, chefer, ledare, politiker och värmlänningar.

Värmlandsstrategin Länk till annan webbplats., en strategi som ska peka ut en långsiktig riktning för vårt län.

Värmlands folkhälsoplan Länk till annan webbplats. beskriver arbetet med förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Plan för god psykisk hälsa i Värmland Länk till annan webbplats. ska vägleda verksamhetsföreträdare. Den synliggör de strategiskt viktiga områden som behöver utvecklas samt är tänkt att bidra till att skapa en struktur och uthållighet för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för god psykisk hälsa i länet. Aktiviteter som ska genomföras synliggörs i aktivitetsplaner för de två strategiska områdena och kan kopplas till aktuella stimulansmedel. Ambitionen är att samla de strukturer för samverkan och samarbete som redan finns etablerade i länet, såsom samverkansarenan Nya Perspektiv och dra nytta av lärdomar och kunskap som finns.

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland Länk till annan webbplats. finns och ska vara ett stöd för alla som bidrar i det suicidpreventiva arbetet i Värmland. Den ska ge vägledning vid planering och prioritering av aktiviteter och insatser. Planen är framtagen av ”Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland” och gäller för åren 2022–2030.

I Hagfors kommun finns ett Trygghetsråd med representanter för kommunledning, socialtjänst, polis, ANDT-arbete och skola. Rådet samverkar i brottsförebyggande frågor för att skapa en bra och trygg kommun att leva och bo i. Genom regelbundna träffar ökas närheten till varandra, vilket innebär fler och enklare möjligheter till samarbete.

Även arbetsgruppen för POSOM lyfter frågeställningar som angränsar till psykisk hälsa och suicidprevention som stående punkt på sina möten.

I Hagforsstrategin finns en vision beskriven, Hagfors attraktivt 2027. För att nå visionen finns fem prioriterade områden framtagna. En av de prioriterade områdena är Livskvalité till alla. Denna plan är en av de lokala handlingsplanerna för att nå uppsatta mål i Hagforsstrategin men också för att nå mål i de regionala handlingsplanerna. 

I en lokal handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa, beslutad 2018 i individ och omsorgsutskottet, Hagfors kommun föreslogs en ökad samverkan. Ett ökat samarbete skapades med dåvarande Landstinget i Värmland, nuvarande Region Värmland, socialtjänsten, polis, kyrkan, ANDT-samordnare, elevhälsan, räddningstjänsten och andra intresseorganisationer. Syftet var att identifiera riskmiljöer och negativa trender, samt även belysa positiva krafter och möjligheter lokalt i samhället.

Hagfors kommuns plan Länk till annan webbplats. för jämlikhet och delaktighet i samhället är en viktig del i denna plan. Delaktighet är viktigt för en känsla av sammanhang för att bidra till en god psykisk hälsa.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktperson för psykisk hälsa

Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Louise Jansson
0563-185 00

Kontaktperson för suicidprevention

Verksamhetschef Sjuksköterskeorganisationen
Stefan Larsson
0563-18500