logo

Barnomsorgstaxa

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att avgiften justeras inför varje år. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst och antal barn i familjen som har barnomsorg. Använd gärna vår e-tjänst för att anmäla eller ändra inkomstuppgift.

Från och med 1 januari 2024 gäller avgiftsnivåerna nedan. Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån:

 • hushållets samlade bruttoinkomst (=före skatt) per månad
 • antalet barn i familjen som har barnomsorg

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för år 2024 bestämt till 56 250 kr.

Barn 1 – avgiftstak 3 procent, dock högst 1688 kr/mån
Barn 2 – avgiftstak 2 procent, dock högst 1125 kr/mån
Barn 3 – avgiftstak 1 procent, dock högst 563 kr/mån
Barn 4 – ingen avgift

Barn 1 – avgiftstak 2,25 procent, dock högst 1267 kr/mån
Barn 2 – avgiftstak 1,5 procent, dock högst 844 kr/mån
Barn 3 – avgiftstak 0,75 procent, dock högst 422 kr/mån
Barn 4 – ingen avgift

Barn 3-5 år i Allmän förskola har avgiftsfri placering.

Barn 1 – avgiftstak 2 procent, dock högst 1125 kr/mån
Barn 2 – avgiftstak 1 procent, dock högst 563 kr/mån
Barn 3 – avgiftstak 1 procent, dock högst 563 kr/mån
Barn 4 – ingen avgift

För barn som endast behöver tillsyn under lovdagar och studiedagar, tillämpas terminstaxa, som betalas i förväg. Året delas in i två terminer, 1 januari - 30 juni och
1 juli - 31 december. Avgiften är 3 procent av gällande prisbasbelopp.

Intresseanmälan och uppsägning görs till handläggaren för barnomsorgsavgifter. Uppsägning ska göras en kalendermånad i förväg, i annat fall går räkning ut fortlöpande.

Vårdnadshavare till skolbarn, (från 6 år) som är arbetssökande och har endast korttidsvikariat eller är långtidssjukskriven och har behov av tillsyn högst tio dagar eller färre/månad, kan välja att betala dagtaxa.

Anmälan om korttidstillsynsplats ska göras till handläggaren för barnomsorgsavgifter och platsen kommer att debiteras efter använda tillsynsdagar. Korttidstillsyn kan endast utnyttjas de dagar fritidshemsplats behövs vid arbete eller vid läkarbesök.

 • Inkomst av tjänst, även utlandsinkomst
 • Arvode
 • Inkomst av rörelse
 • Inkomst av kapital
 • Inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • Ålderspension, änkepension eller omställningspension
 • Arbetsskadelivränta bruttobelopp per månad eller yrkesskadelivränta skattepliktig del
 • Föräldrapenning eller havandeskapspenning
 • Vårdbidrag skattepliktig del
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning/rehabilitetspenning som utbetalas av Försäkringskassan
 • A-kassa bruttobelopp per månad
 • Aktivitetsstöd
 • Ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)

 • Studielån
 • Studiebidrag
 • Rekryteringsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Barnpension
 • Stipendier
 • Försörjningsstöd (socialbidrag)
 • Etableringsersättning

Sidansvarig

Senast ändrad