Hjälptjänster

logo

Barnomsorgstaxa

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att justering kommer att ske inför varje år. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst.

Avgiftsnivåer 2020
Från och med 1 januari 2020 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2019. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 49 280 kronor per månad (2019 var det 47 490 kr per månad).

Förskola
Barn 1 – Avgiftstak 3%, dock högst 1 478 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 2%, dock högst 986 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 1%, dock högst 493 kronor

Skolbarnsomsorg (fritidshem)
Barn 1 – Avgiftstak 2%, dock högst 986 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 1%, dock högst 493 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 1%, dock högst 493 kronor

Avgiftsgrundande inkomster

 • Ålderspension, änkepension eller omställningspension
 • Arbetsskadelivränta bruttobelopp per månad eller yrkesskadelivränta skattepliktig del
 • Föräldrapenning eller havandeskapspenning
 • Vårdbidrag skattepliktig del
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning/rehabilitetspenning som utbetalas av Försäkringskassan
 • A-kassa bruttobelopp per månad
 • Aktivitetsstöd
 • Familjehem som enbart har familjehemsbarn placerat i förskole- och/eller skolbarnsomsorgsverksamhet, ska endast ange familjehemsersättning som avgiftsgrundande inkomst.

Inkomster/bidrag som inte är avgiftsgrundande

 • Studielån
 • Studiebidrag
 • Rekryteringsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Barnpension
 • Stipendier
 • Försörjningsstöd (socialbidrag)
 • Etableringsersättning

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-09-22

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se