logo

Barnomsorgstaxa

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att avgiften justeras inför varje år. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst och antal barn i familjen som har barnomsorg.

Från och med 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2020. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 50 340 kronor per månad (2020 var det 49 280 kr per månad).

Barn 1 – Avgiftstak 3 procent, dock högst 1 510 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 2 procent, dock högst 1 007 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 1 procent, dock högst 503 kronor
Barn 4 – ingen avgift

Barn 1 – Avgiftstak 2,25 procent, dock högst 1 133 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 1,5 procent, dock högst 755 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 0,75 procent, dock högst 378 kronor
Barn 4 – ingen avgift

Barn 3-5 år i Allmän förskola har avgiftsfri placering.

Barn 1 – Avgiftstak 2 procent, dock högst 1 007 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 1 procent, dock högst 503 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 1 procent, dock högst 503 kronor
Barn 4 – ingen avgift

För barn som endast behöver tillsyn under lovdagar och studiedagar, tillämpas terminstaxa, som betalas i förväg. Året delas in i två terminer, 1 januari - 30 juni och
1 juli - 31 december. Avgiften är 3 procent av gällande prisbasbelopp.

Intresseanmälan och uppsägning görs till handläggaren för barnomsorgsavgifter. Uppsägning ska göras en kalendermånad i förväg, i annat fall går räkning ut fortlöpande.

Vårdnadshavare till skolbarn, (från 6 år) som är arbetssökande och har endast korttidsvikariat eller är långtidssjukskriven och har behov av tillsyn högst tio dagar eller färre/månad, kan välja att betala dagtaxa.

Anmälan om korttidstillsynsplats ska göras till handläggaren för barnomsorgsavgifter och platsen kommer att debiteras efter använda tillsynsdagar. Korttidstillsyn kan endast utnyttjas de dagar fritidshemsplats behövs vid arbete eller vid läkarbesök.

 • Ålderspension, änkepension eller omställningspension
 • Arbetsskadelivränta bruttobelopp per månad eller yrkesskadelivränta skattepliktig del
 • Föräldrapenning eller havandeskapspenning
 • Vårdbidrag skattepliktig del
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning/rehabilitetspenning som utbetalas av Försäkringskassan
 • A-kassa bruttobelopp per månad
 • Aktivitetsstöd
 • Familjehem som enbart har familjehemsbarn placerat i förskole- och/eller skolbarnsomsorgsverksamhet, ska endast ange familjehemsersättning som avgiftsgrundande inkomst.

 • Studielån
 • Studiebidrag
 • Rekryteringsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Barnpension
 • Stipendier
 • Försörjningsstöd (socialbidrag)
 • Etableringsersättning

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.