Hjälptjänster

logo

Barnomsorgstaxa

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att justering kommer att ske inför varje år. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst.

Avgiftsnivåer 2019
Från och med 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2018. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kronor per månad (2018 var det 46 080 kr per månad).

Förskola
Barn 1 - Avgiftstak 3%, dock högst 1 425 kronor
Barn 2 - Avgiftstak 2%, dock högst 950 kronor
Barn 3 - Avgiftstak 1%, dock högst 475 kronor

Skolbarnsomsorg (fritidshem)

Barn 1 - Avgiftstak 2%, dock högst 950 kronor
Barn 2 - Avgiftstak 1%, dock högst 475 kronor
Barn 3 - Avgiftstak 1%, dock högst 475 kronor

Avgiftsgrundande inkomster

 • Ålderspension, änkepension eller omställningspension
 • Arbetsskadelivränta bruttobelopp per månad eller yrkesskadelivränta skattepliktig del
 • Föräldrapenning eller havandeskapspenning
 • Vårdbidrag skattepliktig del
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning/rehabilitetspenning som utbetalas av Försäkringskassan
 • A-kassa bruttobelopp per månad
 • Aktivitetsstöd
 • Familjehem som enbart har familjehemsbarn placerat i förskole- och/eller skolbarnsomsorgsverksamhet, ska endast ange familjehemsersättning som avgiftsgrundande inkomst.


Inkomster/bidrag som inte är avgiftsgrundande

 • Studielån
 • Studiebidrag
 • Rekryteringsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Barnpension
 • Stipendier
 • Försörjningsstöd (socialbidrag)


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-05-27

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se