logo

Planer, policyer och riktlinjer

Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den.

Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Policy och handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Ansvaret för att skolan är en hälsosam arbetsplats ligger på alla som vistas i skolan. Därför har vi en tydlig alkohol, drog- och tobaksplan som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot tobak, alkohol och andra droger oavsett om de är kriminaliserade eller inte.

Krisplan

Skolan, förskolan och barn- och bildnings övriga verksamheter berörs av olyckor och dödsfall. Barn/elever, föräldrar och personal kan allvarligt skadas eller avlida. Situationerna kan vara plötsliga och smärtsamma. För dessa situationer har avdelningen en krisplan som tydliggör organisation, rutiner kring olika händelseförlopp och stödmaterial. Vid större olyckor och katastrofer träder den kommunala krisplanen in. Krisplanen revideras årligen.

Sidansvarig

Senast ändrad