logo

LSS

LSS är en rättighetslag för personer med stora, varaktiga psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Syftet med lagen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet fullt ut.

Du kan ansöka om de insatser som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen). Detta gör du hos LSS-handläggaren. Ansökningsblankett finns på hemsidans blankettarkiv Öppnas i nytt fönster.. Gå till rubriken "Socialpsykiatri och LSS" och klicka på länken "Ansökan om särskilda insatser LSS".

För att ha rätt till insatsen krävs att du tillhör personkretsen och har behov av insatsen. En utredning och bedömning görs hos LSS-handläggaren som sedan fattar ett beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om hur du överklagar Öppnas i nytt fönster..

Råd och stöd

Råd och stöd är en insats som du ansöker om hos Region Värmland. Det är en insats för dig som behöver rådgivning och stöd. Detta ges av en handläggare på regionen som har särskild kunskap om funktionsnedsättningar. Insatsen råd och stöd innebär att du får kunskap om ditt funktionshinder och att du får veta vad samhället kan erbjuda för att underlätta din livssituation.

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats för svårt funktionshindrade, under 65 år, som har omfattande behov av fysisk hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, att inta måltider och andra personliga behov. Insatsen ska ge ökade möjligheter till ett självständigt liv. Om du beviljas assistans har du rätt att själv välja utförare av din assistans, antingen kommunen eller annan assistansanordnare.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att du ska få hjälp med att komma ut bland andra människor, exempelvis för att besöka vänner, vårdinrättning eller delta i fritidsaktiviteter. Ledsagarservice är mest till för den som inte har så omfattande funktionsnedsättning.

Kontaktperson

Om du har svårigheter med att knyta sociala kontakter kan du ha rätt till insatsen kontaktperson. Insatsen syftar till att bryta social isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. En kontaktperson ska vara en medmänniska och är inte ett professionellt stöd.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet. Avlösarservice bör kunna erbjudas såväl som en regelbunden insats som en lösning vid tillfälliga behov.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Du som är barn, ungdom eller vuxen som har omfattande funktionsnedsättning kan söka den här insatsen. Insatsen innebär att du ska kunna få avkoppling och miljöombyte och att dina anhöriga ska få avlastning. Vistelsen kan exempelvis vara på ett korttidshem eller hos en familj.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som går i skolan, är över 12 år och har stora funktionsnedsättningar kan söka om insatsen korttidstillsyn. Insatsen innebär fritidsverksamhet och aktiviteter om du inte kan vara ensam hemma när dina föräldrar arbetar. Insatsen ges utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
Insatsen boende i familjehem eller i en bostad med särskild service kan beviljas till dig som är barn eller ungdom. Du kan beviljas insatsen om du inte kan bo kvar i hemmet trots stödinsatser eller om du har din skolgång på annan ort.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Du som är vuxen och behöver stöd kan ansöka om den här insatsen. Det finns tre olika typer av bostäder; servicebostad, gruppbostad eller annan anpassad bostad. Vilken bostad som du kan få beror på ditt behov av stöd. Bostaden är en egen lägenhet där du har ett eget hyreskontrakt. I en gruppbostad finns personal dygnet runt. Servicebostad är ett antal lägenheter som har tillgång till gemensamma utrymmen, kök/matsal och personal. Annan anpassad bostad kan vara en lägenhet som är anpassad om du till exempel har rörelsehinder.

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning och som inte arbetar eller studerar kan ansöka om insatsen daglig verksamhet. En daglig verksamhet innebär en meningsfull sysselsättning och gemenskap. Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov och kan därför se olika ut.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef LSS
och socialpsykiatri
Louise Jansson
0563-186 34
louise.jansson@hagfors.se

Handläggare LSS
och socialpsykiatri
Maria Wallmon
070-189 09 41
0563-186 36

Amanda Sjöholm Axelsson
070-270 98 79
0563-186 51

Enhetschefer LSS-boenden, personlig assistans LSS/SFB, socialpsykiatri, övriga insatser LSS
Jessica Gruvberger
0563-186 15

Sara Jansson
0563-186 05

Johanna Sjögren
0563-187 67

Anna Hedlund
0563-186 61

Enhetschef Aktivitetshuset Björkdungen
Jessica Gruvberger
0563-186 15

Verksamhetschef HSL/MAS
Isa Nyberg
070-211 24 74
0563-186 26

Verksamhetschef rehabilitering/MAR
Carina Wiberg
070-625 21 00
0563-185 27

Besöksadress
Köpmangatan 3
683 80 Hagfors

Postadress
Hagfors kommun
Individ- och omsorgsavdelningen
683 80 Hagfors