logo

Livskvalitet för alla

Livskvalitet för alla handlar om att medborgare i Hagfors kommun ska må bra, trivas och känna att vår kommun är en bra plats att leva, bo och verka på.

Det kan vara allt ifrån att vara frisk och kry till att ha en meningsfull fritid med ett brett idrotts- och kulturutbud. Gemenskap, identitet, sysselsättning, personlig utveckling, tillhörighet, delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen är också viktiga faktorer för att känna livskvalitet. Vi behöver värna om, utveckla och uppmärksamma alla våra styrkor - dessa är vår ryggrad, vår historia och ger oss den gemensamma bild vi behöver för att bli stolta medborgare. Våra styrkor är det som ger oss livskvalitet och genom en god livskvalitet för alla kan vi behålla medborgare samt locka hit nya på sikt.

Med nöjda medborgare får vi också en kommun som utvecklas, där den kommunala servicen kan utökas, där föreningslivet diversifieras och utvecklas och där vi får ett rikare kulturliv. Allt detta bidrar till en utveckling som på sikt är hållbar, som på sikt ökar vår livskvalitet.

För att nå livskvalitet för alla ska vi alltid ha barnen och ungdomarna och deras trygghet i fokus, vi ska arbeta med att förbättra folkhälsan, stärka civilsamhället med ett levande föreningsliv, utveckla den kommunala servicen och arbeta med mångfald och integration. Vi ska även arbeta med att skapa attraktiva boendemöjligheter, förbättra livsmiljön, förbättra kulturlivet samt jobba för ökad sysselsättning.

Åtgärder för att skapa livskvalitet för alla

En bättre plats att leva och bo på
handlar om att Hagfors kommun ska ha en attraktiv livsmiljö. Vi behöver vårda, bevara, förbättra, synliggöra och tillgängliggöra de boendemiljöer, kulturlandskap, friluftsupplevelser, besöksmål och evenemang vi har. Vi behöver lyssna in omvärlden och invånarnas önskemål och intressen. Att bevara tryggheten och öka känslan av trygghet är också viktigt. Vi behöver skapa attraktiva boenden för alla åldrar och behov, där exempelvis seniorboenden och hållbara tätortsnära boenden behöver utvecklas. Genom att marknadsföra lediga fastigheter och tomter samt planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som tagits fram kan vi lyfta fram och skapa intresse kring de attraktiva boendemiljöer som finns inom kommunen. Kommunen behöver dessutom jobba fram en ny översiktsplan och detaljplaner för att skapa möjligheter för aktörer att skapa och utveckla boendemiljön i kommunen.

Stärka civilsamhället
handlar om att utveckla och ta tillvara på civilsamhället - det vill säga den del av vårt samhälle där människor hjälper varandra utan inblandning av staten. Gör vi det kan vi stärka våra ideella krafter och den idéburna sektorn. Det rika föreningslivet ska bibehållas och uppmuntras och vi behöver därför jobba med modernisering och digitalisering samt skapa attraktiva mötesplatser för kreativa möten och utbyten. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram det starka engagemang som finns idag, men också på att fånga in och uppmuntra det nya engagemanget där fler drivs av idéer. Folket, vi som lever och bor i Hagfors kommun, är dessutom en av våra utpekade styrkor.

Öka barnens trygghet och utveckling
handlar om att skapa bästa möjliga uppväxtmiljö för alla i Hagfors kommun. Vi ska nyttja fördelarna med att vara en liten kommun för att skapa trygghet och tillhörighet. De unga är vår framtid och vi ska se till att de får en bra start i livet.

Stärka mångfald och integration
handlar om att se till att alla som lever i kommunen ska känna sig delaktiga i samhället samt ha rätt till sin egen identitet och likvärdiga förutsättningar till personlig utveckling, oavsett bakgrund. Vi ska därför bli bättre på integration av nyanlända samt arbeta för att gynna mångfald i vår kommun. Vi ska arbeta med integration på ett brett sätt och arbeta med att minska utanförskap för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Projekt med syfte att stärka mångfald och integration bör stå mer i fokus. Exempel som kommunens mångfalds- och integrationsinitiativ behöver fortsätta och dessutom utvecklas. Andra exempel kan också vara att arbeta mer aktivt med jämställdhet i linje med ”Ett jämställt Värmland”.

Ett rikare kulturliv
är viktigt för att vår kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Kultur som begrepp är väldigt brett och kan förenklat sammanfattas som all mänsklig aktivitet. Medborgare i Hagfors kommun verkar enligt medborgarundersökningen 2016 relativt nöjda med fritidsutbudet (där kultur inkluderas) men saknar tillgång till kulturevenemang. Vi behöver tillsammans arbeta med bredden, framförallt riktat mot nyanlända, våra ungdomar och besökare. Genom kulturen har vi tillgång till vår historia, våra traditioner och därmed våra spännande berättelser. Det finns potential i att marknadsföra och utveckla kulturverksamhet kring våra utpekade styrkor som har med just vår rika musik-, idrotts-, konst-, hantverks- och brukstradition att göra. Kommunen behöver stötta de kulturella och kreativa näringarna, men näringarna behöver också i sin tur stötta varandra och samarbeta över gränserna för att kunna leva vidare och göra nya saker.

Högre sysselsättning
handlar om att skapa långsiktig och god sysselsättning för så många som möjligt i vår kommun. Det handlar också om att vara anpassade för nya sorters sysselsättningar och aktivt uppmuntra nya typer av jobb. Vi ska arbeta för allas rätt till sysselsättning genom kompetensmatchning och ökade praktikmöjligheter.

Förbättra folkhälsan
handlar om att vi ska må bra i hela vår kommun. Statistik i nulägesanalysen som togs fram 2016 visar att vi har höga sjukpenning- och ohälsotal. Här har arbetsgivare och framförallt Hagfors kommun som kommunens största arbetsgivare ett ansvar att arbeta med personalhälsofrågor. En mer jämlik köns- och åldersfördelning på befintliga arbetsplatser är önskvärt. Det bör också satsas på friskvårdsaktiviteter eller informationssatsningar för att öka medvetenheten kring folkhälsa och ohälsotal hos fler arbetsgivare i kommunen. Våra idrottsföreningar kan vara en tillgång som samarbetspartner i personalhälsofrågor.

Utveckla den kommunala servicen
handlar om att kommunen ska verka för att erbjuda god kommunal service och skapa trygghet, tillit och förtroende för såväl kommuninvånare och medarbetare som övriga samarbetspartners. Visionen för den kommunala organisationen är att skapa förtroende genom öppenhet och ansvar. För att medborgaren ska känna förtroende för den kommunala servicen så finns det en del att förbättra. Det krävs bättre rutiner för medborgardialog, mer kommunikationsinsatser, ökad transparens och ett arbete med kommunens myndighetsvarumärke behöver påbörjas. Anställda hos Hagfors kommun ska värna om bilden av kommunen som helhet men också av kommunen som myndighet som ansvarar för en god kommunal service till sina medborgare.

Sidansvarig

Senast ändrad