logo

Rapportera avvikelse, felanmälan, synpunkter, förbättringsförslag, samt miljöpåverkan

För att hitta fel och brister i vår verksamhet och våra arbetsrutiner så är vi tacksamma för alla avvikelser som rapporteras in till oss. Detta för att hålla en hög nivå på flygsäkerhet och allt annat som berör flygplatsen i stort.

undersida bild

När ska jag lämna in en avvikelserapport?

  • Avvikelser från, för flyg­plat­sen och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer.
  • Hän­del­ser som hade kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
  • Bris­ter i system och anläggningar på flygplatsen
  • Have­rier, tillbud och inci­den­ter
  • Före­komst av vilt och fågel på flygplatsområdet
  • Hän­delse som med­fört eller som skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
  • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och på anläggningen.
  • Olycks­fall vid/på flygplatsen.
  • Händelser som skulle kunna leda till miljöpåverkan.

Länk till händelserapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Link to report form Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett Word, 77.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad