logo

Anmälan rivningslov

När du ska ta bort en byggnad, eller ändra så kan du ibland behöva göra en anmälan eller ansöka om tillstånd.

Vad innebär rivning?
Rivning innebär att man helt tar bort en byggnad även stommen. Är grunden kvar och ska användas till ny byggnad så är även det frågan om rivning. Om man tar bort endast en del av ett hus så räknas även det som rivning (till exempel en veranda).

Om stommen finns kvar och byggnaden är helt avskalad invändigt och utvändigt så bedöms det inte som rivning.

Tillstånd enligt annan lagstiftning
Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel kulturminneslagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel.

Rivningslov
Inom områden med detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse behövs rivningslov om du;

 • River en hel byggnad
 • River en del av en byggnad (till exempel en veranda)
 • Flyttar en byggnad (bygglov för nybyggnad kan behövas för byggnaden på den nya platsen)

Det krävs normalt inte rivningslov för rivning av byggnader eller del av byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel friggebodar eller skärmtak.

Anmälan rivning
Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov krävs en anmälan för till exempel byggnader utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Undantag
Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är

 • En komplementbyggnad
 • Ett bygglovsbefriat skärmtak
 • En liten tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse som inte kräver bygglov
 • En ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring eller
 • En byggnad som är avsedd för totalförsvaret och är hemlig

Handlingar i ansökan/anmälan
Till miljö- och byggnämnden behöver du lämna in

 • Ansökan rivningslov/anmälan rivning
 • Situationsplan och byggnadsritning. Det ska klart framgå på ritningen vad som ska rivas eller den del av byggnaden som skall rivas.
 • Kontrollplan
 • Kontrollansvarig (krävs i de flesta rivningsärenden)
 • Inventering av hälso-, miljöfarligt och övriga material, och hur materialet kommer att omhändertas. Vid rivning av byggnader måste allt material sorteras och transporteras bort för vidare hantering. Inget avfall får eldas.
 • Beskrivning av byggnad som ska rivas
 • Eventuellt foton

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.