logo

Förskoleklass

Från och med höstteminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Det nya beslutet innebär att förskoleklassen omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller i grundskolan gällande bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts.

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Regler om ledighet och befrielse från obligatoriska delar av undervisningen gäller då även för barn i förskoleklass.

Här kan du ta del av riksdagens beslut Länk till annan webbplats.

Val av skola, anvisad plats

När ditt barn ska börja i förskoleklass ska du välja skola till din sexåring. Kommunen gör en grundplacering av ditt barn på en skola utifrån de upptagningsområden som kommunen har fastställt.

Enligt skollagen har du rätt att välja en annan skola än den där barnet är grundplacerats. Placering vid annan skola erbjuds i mån av plats. Barnen i skolans närområde har alltid företräde enligt närhetsprincipen.

I Hagfors kommun är förskoleklassen organiserad i nära samverkan med lågstadiet och fritidshemmet. Skoltiderna är samma som för årskurs 1 och 2, ca 5 timmar per dag.

Barn i förskoleklass vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har möjlighet att gå i fritidshem.

Behöver ditt barn plats på fritidshem ansöker du om detta samtidigt som du ansöker om plats i förskoleklass.

Om ett barn har särskilda skäl för att få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare, det vill säga skjuta upp skolplikten ett år och istället börja förskoleklass under kalenderåret som barnet fyller sju år, kan du som barnets vårdnadshavare ansöka om detta.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kyrkhedens skola och Råda skola

Rektor
Daniel Sohl
0563-540 701
daniel.sohl@edu.hagfors.se

Älvstranden Bildningscentrum och Sunnemo skola

Rektor
Charlotte Stenlund
0563-185 80
charlotte.stenlund@edu.hagfors.se