logo

Vindkraftplan

Vindkraftplanen är ett tematiskt tillägg till den befintliga
översiktsplanen. De grundläggande bestämmelserna för vindkraftplaner regleras i plan- och bygglagen.

Syftet med vindkraftplanen är att peka ut områden i kommunen som bör prioriteras för en utbyggnad av vindkraft och även att översiktligt redovisa de konsekvenser som en utbyggnad innebär.

I planen kan du se var kommunen tycker det är lämpligt med vindkraftsverk och var det inte är så lämpligt.

Likt översiktsplanen är tematiska tillägg inte juridiskt bindande men fungerar som ett underlag för kommunen och andra myndigheter vid planering och tillståndsprövningar. Detaljfrågor hanteras i samband med bygglov eller tillståndsansökan.

Vindkraftplanen har fyra huvudsakliga syften:

  • Planen redovisar vilka områden som lämpligen kan nyttjas för vindkraft.
  • Planen redovisar vilka områden som är olämpliga för vindkraftsetablering.
  • Planen ger riktlinjer inför kommande prövning av eventuell vindkraftsetablering
  • Planen visar hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och gällande miljökvalitetsnormer.

Vindkraftsplanen innehåller en analys av landskapet och vilka konsekvenser vindkraftsverk skulle kunna få för miljön. Planens huvudsyfte är att klarlägga vilka områden som bör prioriteras för vindkraft i kommande prövningar.

De gröna områdena på kartan nedan visar var kommunen tycker det är lämpligt att bygga vindkraft. De röda områdena visar var kommunen tycker det är olämpligt med vindkraft.

Publicerad av

Senast ändrad