logo

Marklov

Inom områden med detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse kan du ibland behöva marklov. Här nedan kan du läsa om när det behövs.

Tillfällen då du kan behöva marklov

 • Om du schaktar eller fyller ut så att det avsevärt ändrar markens höjdläge (som riktmärke cirka 0,5 meter). Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Schaktning innefattar både jord- och bergschaktning och sprängning.
 • En vanlig åtgärd som kräver marklov är att göra en pool. Andra exempel är att bygga upp skyddsvallar mot bullerstörningar från trafiken eller att plana ut för en bollplan. Att anlägga en gata eller en park är åtgärder på allmänna platser som kan kräva marklov.
 • Inom detaljplan eller områdesbestämmelser kan marklovplikten vara utökad till att gälla trädfällning och skogsplantering.
 • Utanför detaljplanerat område kan markåtgärder som ”väsentligt ändrar naturmiljön” kräva ansökan för samråd med Länsstyrelsen.

När marklov inte krävs inom detaljplan, områdesbestämmelser

 • Om det i detaljplanen eller områdesbestämmelsen är bestämt ett visst höjdläge för markytan krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till den angivna nivån.
 • Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet.

Tänk på att

 • Uppfyllnader eller stödmurar inte får orsaka skymd sikt vid utfarter eller gathörn.
 • Urschaktningar eller uppfyllnader får aldrig innebära risk för ras eller sättningar.
 • Regn- eller ytvattenavrinning ska alltid tas hand om på din egen fastighet, det vill säga innanför de egna tomtgränserna, på ett välfungerande sätt.
 • Eventuell påverkan på grannens fastighet ska alltid undvikas.
 • Anmälan till byggnadsnämnden måste göras om poolen skall anslutas till nytt eller befintligt vatten- och avloppssystem.

Handlingar i ansökan/anmälan


Till miljö- och byggnämnden behöver du lämna in

 • Ansökan lov (markera marklov)
 • Situationsplan. Det ska klart framgå av ritningen vilken markåtgärd som ska utföras
 • Kontrollplan
 • Kontrollansvarig (krävs inte om åtgärden är liten)
 • Redovisning av befintlig och planerad markhöjd
 • Eventuellt foton

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.