Hjälptjänster

logo

Hämtning av hushållsavfall

Sophämtning sker normalt varannan vecka året om, med undantag vid högtider.

Det är NordRen som är ensam entreprenör om att hämta hushållsavfall i kommunen. Om behov av extra hämtning skulle uppstå skall dessa kontaktas.

Förlängt hämtningsintervall
Om hushållet inte genererar så mycket sopor och kompostering av matavfall är möjligt kan man anmäla intresse till samhällsbyggnadsavdelningen om att få månadshämtning (var fjärde vecka, 13 gånger per år). Ett krav för att bli beviljad månadshämtning är att du börjar kompostera ditt matavfall, samt att du har det minsta sopkärlet.

Du kan också ansöka om dispens för att få ditt hushållsavfall hämtat fyra gånger per år. Kompostering av matavfall är ett krav, och även det minsta sopkärlet. Ansökan görs till samhällsbyggnadsavdelningen. Avgiften tas ut även om dispensen beviljas eller inte. Blankett för anmälan om kompostering hittar du i blankettarkivet i högerspalten.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna kundtjänst för VA/renhållning för mer information.

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen
Enligt 36 § i Hagfors kommuns renhållningsordning (antagen av kommunfullmäktige 2010-12-14, § 96) kan du som fastighetsägare som själv kan ta han om ditt hushållsavfall på ett betryggande sätt ansöka om att inte få någon sophämtning. Vid totalbefrielse befrias man både den rörliga och fasta avgiften. Ansökan görs genom en skrivelse till miljö- och byggavdelningen där du förklarar var du gör av ditt avfall. En avgift för handläggningen av ansökan tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Att tänka på:

Eldning av avfall på den egna fastigheten är förbjudet enligt de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken.

Hushållsavfall får inte transporteras av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Kommunen har bortforslingsskyldighet.

Den fasta renhållningsavgiften måste betalas för att få tillgång till kommunens återvinningscentraler.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-10-07

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst VA/renhållning
Telefontid 1 juli-10 augusti:
måndag-torsdag, 10.00-12.00.
0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eric Zetterman
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se