logo

Hämtning av hushållsavfall

Sophämtning sker normalt varannan vecka året om, med undantag vid högtider.

Om behov av extra hämtning skulle uppstå ska man kontakta kundtjänst för VA/renhållning.

Förlängt hämtningsintervall
Om hushållet inte genererar så mycket sopor och kompostering av matavfall är möjligt kan man anmäla intresse till samhällsbyggnadsavdelningen om att få månadshämtning (var fjärde vecka, 13 gånger per år). Ett krav för att bli beviljad månadshämtning är att du börjar kompostera ditt matavfall, samt att du har det minsta sopkärlet.

Du kan också ansöka om dispens för att få ditt hushållsavfall hämtat fyra gånger per år. Kompostering av matavfall är ett krav, och även det minsta sopkärlet. Ansökan görs till samhällsbyggnadsavdelningen. Avgiften tas ut även om dispensen beviljas eller inte. Blankett för anmälan om kompostering hittar du i blankettarkivet i högerspalten.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna kundtjänst för VA/renhållning för mer information.

Ansökan om totalbefrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen

Enligt 36 § i Hagfors kommuns renhållningsordning (antagen av kommunfullmäktige 2010-12-14, § 96) kan fastighetsägare som själva kan omhänderta sitt avfall på ett betryggande sätt inom den egna fastigheten ansöka om totalbefrielse från att lämna avfall till kommunen. Vid totalbefrielse befrias man både från den rörliga (hämtning av hushållsavfall) och från den fasta avgiften (tillgång till kommunens återvinningscentraler). För att ansöka om totalbefrielse kontakta miljö- och byggavdelning för mer information om ansökan. Observera att en avgift tas ut för handläggningen av ansökan enligt Hagfors kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är för närvarande 1210 kronor och tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Den rörliga renhållningsavgiften täcker hämtning av hushållsavfall och du kan vända dig till kundtjänst för VA-renhållning för vidare information.

Med hushållsavfall innefattas avfall som kan lämnas i soptunnan t.ex. bindor, blöjor, textilier, dammsugarpåsar, disktrasor, pärmar, snören, tandborstar, kuvert m.m.

Med avfall innefattas avfall som ska lämnas till återvinningen t.ex. wellpapp, glas, metall, tidningar/papper, spillolja, batterier, färgburkar, lampor m.m.

Att tänka på:

Eldning av avfall på den egna fastigheten är förbjudet enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Hushållsavfall får inte transporteras av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Kommunen har bortforslingsskyldighet.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad
0563-189 90
Telefontid: 09.00-12.00, måndag-fredag

va-renhallning@hagfors.se

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Andersén
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Natalia Sandberg
0563-186 08